β

VB.NET / C# 获取在线TXT文本文件内容并显示在TextBox上

Forece Blog 311 阅读

目的:读取服务器上的文本文件,并将内容显示在 Textbox 文本框中

注:所有程序基于 Visual Studio 2013

1. 首先新建个 Windows Forms Application

2. 然后弄个 TextBox 再加一个 Button

3. 双击 Button

VB代码

4. 因为用到几个参数,我们需要 Import 一些 System 库文件,将下边代码添加到最最最最最上边

Imports System.IO
Imports System.Net

将下方代码写入 Sub 与 End Sub 之间 (如图所示)

Dim inStream As StreamReader
    Dim webRequest As WebRequest
    Dim webresponse As WebResponse
    webRequest = webRequest.Create("http://www.forece.net/test.txt")
    webresponse = webRequest.GetResponse()
    inStream = New StreamReader(webresponse.GetResponseStream())
    TextBox1.Text = inStream.ReadToEnd

附:因为只是测试用,所以文件从头读到尾,如果只是单行文件,那么用 ReadLine() 就可以了。如果想分割文本文件,那么自己用 Arraylist 进行修改代码。

C# 代码

System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
      wc.Encoding = Encoding.UTF8;//自行选择编码,也可以删除此行
      textBox1.Text = wc.DownloadString("http://www.forece.net/test.txt");

顺便再给一个用 Function 的 C# 代码吧

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ReadTxtFromInternet("http://www.forece.net/bdunion.txt",Encoding.Unicode);
      textBox1.Text = ReadTxtFromInternet("http://www.forece.net/bdunion.txt", Encoding.UTF8);
    }
    public string ReadTxtFromInternet(string txtURL, Encoding txtEncode)
    {
      System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
      wc.Encoding = txtEncode;
      string txt = wc.DownloadString(txtURL);
      return txt;
    }

6. 测试程序

发表评论