β

Kotlin小技巧,秒杀Java

佐井 161 阅读

呵呵,看完这个,会不会让你放弃Java

集合操作

list转map(associateBy)

场景:订单列表转换成以 id为key 的订单map

val mainOrders = orderDao!!.queryUserOrder(param)
val orderMap = mainOrders.associateBy { it.id }.toMap()

map的key或者value转换

假如一个map的key是String,需要转换成Long;或者map的value是一个对象,要转成另一个对象。

按照标准Java写法,可以要new一个新的map,然后循环老的map,在kotlin中,一行代码搞定

val map = mutableMapOf(1 to 1, 2 to 2)
val newMap = map.mapKeys { "key_${it.key}" }.mapValues { "value_${it.value}" }
println(newMap)
//打印结果 {key_1=value_1, key_2=value_2}
作者:佐井
原文地址:Kotlin小技巧,秒杀Java, 感谢原作者分享。