β

java 写法推荐 - jihite

博客园_jihite 78 阅读

1. for循环

     // 1
     for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      int item = list.get(i);
      System.out.println("这是第" + (i+1) + "个:值为:" + item);
    }

    // 2
    int j = 0;
    for (int i : list) {
      ++j;
      System.out.println("这是第" + j + "个:值为:" + i);
    }

推荐写法2

2. HashMap遍历

  Map<String,String> map=new HashMap<String,String>();
    map.put("1", "value1");
    map.put("2", "value2");
    map.put("3", "value3");
    map.put("4", "value4");

   //第三种:推荐,尤其是容量大时 
    System.out.println("\n通过Map.entrySet遍历key和value"); 
    for(Map.Entry<String, String> entry: map.entrySet())
    {
     System.out.println("Key: "+ entry.getKey()+ " Value: "+entry.getValue());
    }

3. 使用log4j的时候如何输出printStackTrace()的堆栈信息

log.error(e.getMessage(),e)

4. String拼接

StringBuilder tmpStr= new StringBuilder();
tmpStr.append(tmpStr1).append(tmpStr2).append(tmpStr3);
String aimStr = tmpStr.toString();
作者:博客园_jihite
真正的稳定,源于内心的强大和能力的充实 真正的立身之本是当下的自己 现在的想法和行动将决定10年后的自己
原文地址:java 写法推荐 - jihite, 感谢原作者分享。

发表评论