β

zepto小插件imageloader,cookie

xiaofancn 127 阅读
// Zepto.cookie plugin
// 
// Copyright (c) 2010, 2012 
// @author Klaus Hartl (stilbuero.de)
// @author Daniel Lacy (daniellacy.com)
// 
// Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
// http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
// http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
;(function($){		
		; function cookie (key, value, options) {
      var days, time, result, decode

      // A key and value were given. Set cookie.
      if (arguments.length > 1 && String(value) !== "[object Object]") {
        // Enforce object
        options = $.extend({}, options)

        if (value === null || value === undefined) options.expires = -1

        if (typeof options.expires === 'number') {
          days = (options.expires * 24 * 60 * 60 * 1000)
          time = options.expires = new Date()

          time.setTime(time.getTime() + days)
        }

        value = String(value)

        return (document.cookie = [
          encodeURIComponent(key), '=',
          options.raw ? value : encodeURIComponent(value),
          options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '',
          options.path ? '; path=' + options.path : '',
          options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
          options.secure ? '; secure' : ''
        ].join(''))
      }

      // Key and possibly options given, get cookie
      options = value || {}

      decode = options.raw ? function (s) { return s } : decodeURIComponent

      return (result = new RegExp('(?:^|; )' + encodeURIComponent(key) + '=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? decode(result[1]) : null
    }
   
   ; function xcookie(key, value, options){
   			arguments[0] = "xx"+arguments[0];
   			return cookie.apply(null,arguments);
   }
    
   ; $.cookie = cookie 
   ; $.xcookie = xcookie 
       
})(Zepto)
$.fn.imageloader = function(){
	 this.each(function(ind,ele){
			 var imgSrc = ele.getAttribute('data-src');
			 if(!imgSrc) return;
			 var img = $('<img>').attr('src', imgSrc);		 
    onload = function(){
				 	ele.src = imgSrc;
				 	delete img;
			 }; 
    onload.call(img[0].onload);
	});
}

jquery 也可以哦。

<script type="text/javascript" crossorigin>
//全局代码异常收集
window.onerror = function (msg, url, lineNo, columnNo, error) {
 var error = 'Error: ' + msg + ' Script: ' + url + ' Position:[' + lineNo + ' / ' + columnNo+ ']StackTrace: ' + error;
 try{
   $.ajax({url:"http://myhost.com",async:true,dataType:'jsonp',cache:false,data:{"error":error}});
 }catch (error){}
 return false;
};
</script>

//var en = encodeURI('<script src="http://cdn.bootcss.com/jquery/3.2.0/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>');

//把上面的en结果填写到下面的en中,才能写入成功。奇怪?????????

document.write(unescape(en));已有 0 人发表留言,猛击->> 这里 <<-参与讨论


ITeye推荐作者:xiaofancn
喜欢挑战,对技术有些偏爱。
原文地址:zepto小插件imageloader,cookie, 感谢原作者分享。