β

JavaScript while 控制台 返回值

Jingquan 85 阅读

控制台输出的是while循环体里最后一条表达式的运算结果!

var n = 10;
var i = 0;
while(i < n){
  i ++;
}//9
var n = 10;
var i = 0;
while(i < n){
  i ++;
  n;
}//10
var n = 10;
var i = 0;
while(i < n){
  i ++;
  n;
  n + 3;
}//13
var n = 10;
var i = 0;
while(i < n){
  i ++;
  n;
 + 3;
}//6
作者:Jingquan
一个乱七八糟的博客。
原文地址:JavaScript while 控制台 返回值, 感谢原作者分享。

发表评论