β

Median of Two Sorted Arrays

Michael's Blog 57 阅读

4. Median of Two Sorted Arrays

There are two sorted arrays nums1 and nums2 of size m and n respectively.

Find the median of the two sorted arrays. The overall run time complexity should be O(log (m+n)).

Example 1:

nums1 = [1, 3] 
nums2 = [2]
The median is 2.0 

Example 2:

nums1 = [1, 2] 
nums2 = [3, 4]
The median is (2 + 3)/2 = 2.5 
public class Solution { 
  public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
    if (nums1 == null || nums2 == null) {
      return -1;
    }
    int m = nums1.length;
    int n = nums2.length;
    if ((m + n) % 2 != 0) {
      return (double)findKth(nums1, nums2, (m + n) / 2, 0, m - 1, 0, n - 1);
    } else {
      return (findKth(nums1, nums2, (m + n) / 2, 0, m - 1, 0, n - 1) 
          + findKth(nums1, nums2, (m + n) / 2 - 1, 0, m - 1, 0, n - 1)) * 0.5;
    }
  }
  int findKth(int[] A, int[] B, int k, int aStart, int aEnd, int bStart, int bEnd) {
    int aLen = aEnd - aStart + 1;
    int bLen = bEnd - bStart + 1;
    if (aLen == 0) {
      return B[bStart + k];
    }
    if (bLen == 0) {
      return A[aStart + k];
    }
    if (k == 0) {
      return A[aStart] < B[bStart] ? A[aStart] : B[bStart];
    }
    int aMid = aLen * k / (aLen + bLen);
    int bMid = k - aMid - 1;
    aMid = aStart + aMid;
    bMid = bStart + bMid;
    if (A[aMid] > B[bMid]) {
      k = k - (bMid - bStart + 1);
      aEnd = aMid;
      bStart = bMid + 1;
    } else {
      k = k - (aMid - aStart + 1);
      bEnd = bMid;
      aStart = aMid + 1;
    }
    return findKth(A, B, k, aStart, aEnd, bStart, bEnd);
  }
}
作者:Michael's Blog
Thoughts, stories and ideas.
原文地址:Median of Two Sorted Arrays, 感谢原作者分享。

发表评论