β

ubuntu镜像上跑shell脚本报错

田麦 356 阅读

在ubuntu镜像中运行shell脚本,如果开头这一行#!/bin/bash丢了,会报错

panic: standard_init_linux.go:175: exec user process caused "exec format error" [recovered]
	panic: standard_init_linux.go:175: exec user process caused "exec format error"

goroutine 1 [running, locked to thread]:
panic(0x88f8a0, 0xc82012acb0)
	/usr/local/go/src/runtime/panic.go:481 +0x3e6
github.com/urfave/cli.HandleAction.func1(0xc8200f72e8)
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/Godeps/_workspace/src/github.com/urfave/cli/app.go:478 +0x38e
panic(0x88f8a0, 0xc82012acb0)
	/usr/local/go/src/runtime/panic.go:443 +0x4e9
github.com/opencontainers/runc/libcontainer.(*LinuxFactory).StartInitialization.func1(0xc8200f6bf8, 0xc82001a0a8, 0xc8200f6d08)
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/Godeps/_workspace/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/factory_linux.go:259 +0x136
github.com/opencontainers/runc/libcontainer.(*LinuxFactory).StartInitialization(0xc820059540, 0x7fe97dbe56e0, 0xc82012acb0)
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/Godeps/_workspace/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/factory_linux.go:277 +0x5b1
main.glob.func8(0xc820076a00, 0x0, 0x0)
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/main_unix.go:26 +0x68
reflect.Value.call(0x7f45a0, 0x9a4d88, 0x13, 0x8ebac8, 0x4, 0xc8200f7268, 0x1, 0x1, 0x0, 0x0, ...)
	/usr/local/go/src/reflect/value.go:435 +0x120d
reflect.Value.Call(0x7f45a0, 0x9a4d88, 0x13, 0xc8200f7268, 0x1, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0)
	/usr/local/go/src/reflect/value.go:303 +0xb1
github.com/urfave/cli.HandleAction(0x7f45a0, 0x9a4d88, 0xc820076a00, 0x0, 0x0)
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/Godeps/_workspace/src/github.com/urfave/cli/app.go:487 +0x2ee
github.com/urfave/cli.Command.Run(0x8ee970, 0x4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x984240, 0x51, 0x0, ...)
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/Godeps/_workspace/src/github.com/urfave/cli/command.go:191 +0xfec
github.com/urfave/cli.(*App).Run(0xc820001800, 0xc82000a100, 0x2, 0x2, 0x0, 0x0)
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/Godeps/_workspace/src/github.com/urfave/cli/app.go:240 +0xaa4
main.main()
	/tmp/tmp.n151sEscRu/src/github.com/opencontainers/runc/main.go:137 +0xe24


已有 0 人发表留言,猛击->> 这里 <<-参与讨论


ITeye推荐作者:田麦
关注细节
原文地址:ubuntu镜像上跑shell脚本报错, 感谢原作者分享。

发表评论