β

PHP匹配指定内网IP的方法

技术宅拯救世界 177 阅读
PHP

假设想匹配IP地址 192.168.1.100 - 192.168.2.150的内网IP


function isPrivateIP($ip) {

    if(!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_NO_PRIV_RANGE | FILTER_FLAG_NO_RES_RANGE)){

    $p = '/^192\.168\.(1\.(1?[0-9]{2}|25[0-5]|2[0-4]\d)|2\.(1[0-4]\d|[1-9]\d|[1-9]|150))$/';

return  preg_match($p, $ip);

    }else{

return 0;

}

}

$ip = ['127.0.0.1','10.0.0.1','192.168.0.1','192.168.1.200','120.31.0.125','120.131.0.125'];

print_r(array_map('isPrivateIP',$ip));

PHP
作者:技术宅拯救世界
原文地址:PHP匹配指定内网IP的方法, 感谢原作者分享。