β

Python操作

田加国 | 전가국 | GUOGUO 87 阅读

操作json

dump和dumps的区别是dump会生成一个类文件对象,dumps会生成字符串load和loads区别是load解析类文件对象,loads解析字符串格式的JSON

把json object的value由字符串改为[],load与loads,dump与dumps的区别

import json
def changejson(jstr):
 sdict = json.loads(jstr)
 # print sdict
 rdict = {}
 for k in sdict:
  item = []
  item.append(sdict[k])
  rdict[k] = item
 rjson = json.dumps(rdict)
 return rjson
print changejson('{}')

操作文件

# example 1:
t_file=open("/xxxx/xxx.txt", "r")
while 1:
 sline = t_file.readline().strip('\n')
 if not sline:
  break
 print "The Line is: %s" % (sline)
t_file.close()
# example 2:
# split file and hash with one filed
def splitfile(sfile, index, pre):
 f=open(sfile)
 files=[]
 for i in range(0, 64):
  files.append(open("/tmp/tmp/%s_%s" % (pre, i), "w"))
 while 1:
  line = f.readline().strip('\n')
  if not line:
   break
  row = line.split('\t')
  tid = row[index]
  htid = hash(tid)
  if (htid <= 0):
   htid = 0 - htid
  files[htid % 64].write("%s\n" % (line))
 f.close()
 for i in range(0, 64):
  files[i].close()
#f_split("/tmp/tmp/jiaguo20150108_cpalog.dat", 1, "detail")

操作数据库

安装数据连接池模块DBUtils

# tar zxvf DBUtils-0.9.4.tar.gz

# cd DBUtils-0.9.4/

# python setup.py install

编写python脚本 Test.py

#!/usr/bin/python
import MySQLdb
from DBUtils.PooledDB import PooledDB
# 创建连接池
dbpool = PooledDB(creator = MySQLdb, maxusage=100, host="localhost",user="user",passwd="passwd",db="db",port=3306, charset="utf8")
# 使用
def findFromDb(sql):
 try:
  conn = dbpool.connection()
  cur = conn.cursor()
  count = cur.execute(sql)
  if (count > 0):
   # results = cur.fetchall()
   # for result in results:
    # ......
  cor.close()
  conn.close()
 except MySQLdb.Error,e:
  print "Mysql Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
  result = {}
  return result
print findFromDb("......")
作者:田加国 | 전가국 | GUOGUO
从一到正无穷
原文地址:Python操作, 感谢原作者分享。