β

Eratosthenes筛选法求素数

佐井 89 阅读

素数定义

素数,又称质数,是指在大于1的自然数中,除了1和本身外,无法被其他自然数整除的数。

素数求解

根据素数定义,不难想到求解一个自然数i是否是素数的办法是在[2,Math.sqrt(i)]范围内的自然数内尝试整除。

public static boolean isPrime(long num) {
  for (long i = 2; i <= Math.sqrt(num); i++) {
    if (num % i == 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Eratosthenes算法:在自然数中2是最小的素数,任何2的整数倍数(1倍以上)都不是素数;同理3的任何整数倍数都不是素数。想象有一把筛子,里面都是自然数。把2的倍数都筛出去,再把3,5,7…素数的倍数都筛出去,剩下的就全是素数了。具体实现方法如下:

public static List<Integer> prime(int num) {
  boolean[] flags = new boolean[num + 1];
  //初始化,认为都是素数
  for (int i = 0; i < flags.length; i++) {
    flags[i] = true;
  }
  //筛选
  for (int i = 2; i < Math.sqrt(num); i++) {
    if (flags[i]) {
      for (int multi = 2, j = multi * i; j <= num; multi++, j = multi * i) {
        if (flags[j] && j % i == 0) {
          flags[j] = false;
        }
      }
    }
  }
  //整理结果
  List<Integer> rs = new ArrayList<>();
  for (int i = 2; i < flags.length; i++) {
    if (flags[i]) {
      rs.add(i);
    }

  }
  return rs;
}

性能测试

针对上面两中算法,计算 Short.MAX_VALUE * 500 内的所有素数:

@Test
public void test() {
  //第一种方式
  long start = System.currentTimeMillis();
  List<Integer> prime1 = new ArrayList<>();
  int num = Short.MAX_VALUE * 500;
  for (int i = 2; i < num; i++) {
    if (isPrime(i)) {
      prime1.add(i);
    }
  }
  System.out.println("prime1 time used:" + (System.currentTimeMillis() - start) + "ms");
  start = System.currentTimeMillis();

  //第二种方式
  List<Integer> prime2 = prime(num);
  System.out.println("prime2 time used:" + (System.currentTimeMillis() - start) + "ms");

  //数据校验
  Assert.assertTrue(Objects.deepEquals(prime1, prime2));
}

测试结果:

prime1 time used:38321ms
prime2 time used:322ms  

将近120倍的时间差距,而且随着数字范围扩大,差距会变得更大。

Eratosthenes筛选法求素数 was originally published by 佐井 at 佐井 on March 29, 2015.

作者:佐井
原文地址:Eratosthenes筛选法求素数, 感谢原作者分享。

发表评论