β

mysql起动报错The server quit without updating PID file

Mindy 434 阅读
mysql起动报错The server quit without updating PID file (/usr/local/mysql/data/
查看错误日志显示:
131206 23:10:21 mysqld_safe mysqld from pid file /usr/local/mysql/data/mysql.pid ended

重新配置vi /etc/my.cnf 加入


#在[mysqld]中添加:
datadir = /usr/local/mysql/data
log-error = /usr/local/mysql/data/error.log
pid-file = /usr/local/mysql/data/mysql.pid
user = mysql
tmpdir = /tmp
#保存退出
#初始化数据库

./mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --pid-file=/usr/local/mysql/data/mysql.pid --tmpdir=/tmp

[root@localhost scripts]# service mysqld restart
Shutting down MySQL.                                       [确定]
Starting MySQL..                                                 [确定]

作者:Mindy
我是好人,好人就是我,我就是一码农Mindy
原文地址:mysql起动报错The server quit without updating PID file, 感谢原作者分享。

发表评论