β

java jdbc 将mysql表转换成protobuf

luanhailiang 495 阅读
package com.leitingjiandui.leveldb;

import java.sql.DatabaseMetaData;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import java.sql.Types;

import com.mysql.jdbc.Connection;

/**
 * 将mysql所有表的导成protobuf
 * @author luan
 *
 */
public class MysqlToProto {
  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
    	process();
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }

  }
  /**
   * 将mysql类型转成protobuf
   * @param type
   * @return
   */
  static String translateType(int type){
  	switch(type){
  	case Types.BOOLEAN:
  		return "bool";
  	case Types.INTEGER:
  	case Types.TINYINT:
  		return "int32";
  	case Types.DATE:
  	case Types.BIGINT:
  	case Types.TIMESTAMP:
  		return "int64";
  	case Types.CHAR:
  	case Types.VARCHAR:
  	case Types.LONGVARCHAR:
  		return "string";
  	case Types.BLOB:
  	case Types.LONGVARBINARY:
  		return "bytes";
  	case Types.DECIMAL:
  		return"float";
  	}
  	return null;
  }
  /**
   * 生成proto信息
   * @throws SQLException
   */
  static void process() throws SQLException{
  	//注册驱动
    DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());
    //连接数据库
    Connection connection = (Connection) DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/navalwarfare_001", "root", "mypassword");
    //获取数据库相关数据
    DatabaseMetaData metaData = connection.getMetaData();
    
    
    StringBuilder build = new StringBuilder();
    build.append("package com.leitingjiandui.proto_msg;\n\n");
    //获取数据库所有表
    ResultSet tables = metaData.getTables(null, null, null, null);
    while(tables.next()){
    	String table_name = tables.getString("TABLE_NAME");
    	build.append(String.format("message %s {\n", table_name));
    	//获取表的所有字段
    	ResultSet columns = metaData.getColumns(null, null, table_name, null);
    	int index = 0;
    	while(columns.next()){
    		index++;
    		String column_name = columns.getString("COLUMN_NAME");
    		
    		int data_type = columns.getInt("DATA_TYPE");
//    		String type_name = columns.getString("TYPE_NAME");
//    		build.append(String.format("%d %s",data_type,type_name));
    		build.append(String.format("	optional %s %s =%d;\n",translateType(data_type), column_name,index));
    	}
    	build.append("}\n");
    }  	
 
    System.out.println(build.toString());
   
    connection.close();
  }
}
作者:luanhailiang
less is more
原文地址:java jdbc 将mysql表转换成protobuf, 感谢原作者分享。