β

简洁、高效、安全、现代化的嵌入和移除flash

前端之路 148 阅读
/** 
 * 嵌入flash
 *
 * @param {HTMLElement}  el  存放flash的Dom元素
 * @param {Object}    opt 参数,注意如果传class(保留关键字)参数需要加引号,例:
 * @example 
  {
   id:'flashDemo', 
   'class':'flashDemo', 
   width:'100%', 
   height:'100%', 
   src: 'flash.swf',
   flashvars:'id=foo&name=bar', 
   ...
  }
 */
function embedSWF(el, opt){
  var url = opt.src + (opt.src.indexOf('?') !== -1 ? '&' : '?') + '__=' + (+new Date()),
    html = '',
    attr = {
      type: 'application/x-shockwave-flash'
    },
    param = {
      wmode: 'transparent',
      allowScriptAccess: 'always'
    },
    obj2attr = function(obj){
      var key, str = '';
      for ( key in obj ) {
        str += ' ' + key + '="' + obj[key] + '"';
      }
      return str;
    };
  (function(arr){
    var i=arr.length, key, obj = {};
    while (i--) {
      obj[ arr[i] ] = 1;
    }
    for (key in opt) {
      if (obj[key]) {
        attr[key] = opt[key];
      } else {
        param[key] = opt[key];
      }
    }
  })('width height id class style type'.split(' '));
  param.src = url;
  
  if (window.ActiveXObject) {
    //对于IE,加上codebase参数才可以在没有安装flash的情况下自动提示安装ActiveX控件
    attr.codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0";
    //IE6-8必须同时设置data属性和src参数(或者movie参数)
    attr.data = url;
    
    html += '/** 
 * 移除flash
 *
 * @param {Node} el 存放flash的Dom元素
 */
function removeSWF(el){
  if (window.ActiveXObject) {
    el.style.display = "none";
    (function(){
      if (el.readyState == 4) {
        //移除相关引用,防止内存泄露
        for (var i in el) {
          if (typeof el[i] == "function") el[i] = null;
        }
        el.parentNode.removeChild(el);
      } else {
        //正在加载中的flash不能直接移除,延时下重新执行
        setTimeout(arguments.callee, 25);
      }
    })();
  } else {
    el.parentNode.removeChild(el);
  }
}


作者:前端之路
细节往往决定成败,小尽的前端之路。探讨前端优化,浏览器兼容,最新前端技术,最新前端时讯...
原文地址:简洁、高效、安全、现代化的嵌入和移除flash, 感谢原作者分享。

发表评论