β

记一次WordPress评论替换以及禁用emoji的修复过程

ian博客 160 阅读

前言:

之前一直使用多说的评论服务,但是最近多说出现了2次比较严重的问题。所以我决定启用原生的评论,但是在恢复的过程中出现了一些问题,把修复过程记录下来与大家分享!

问题一:

发表评论的地方原主题的表情显示不出来了,被emoji表情所替代。
1994html1

解决方法:

在WordPress4.2之后,使用了Emoji表情,原有自定义表情快捷符号无法再转换为表情图片gif,所以需要禁用前台与后台的相关emoji表情加载脚本,并修改css文件调整大小。
加入以下代码至主题的functions.php内

 1. /**
 2.  * 修复WordPress升级4.2自定义表情的各种问题
 3.  */
 4.   function disable_emoji($plugins) {
 5.   if (is_array($plugins)) {
 6.   return array_diff($plugins, array(
 7.   'wpemoji'
 8.   ));
 9.   } else {
 10.   return array();
 11.   }
 12.   }
 13.   //取当前主题下images\smilies\下表情图片路径
 14.   function custom_smilie_src($old, $img) {
 15.   return get_stylesheet_directory_uri() . '/images/smilies/' . $img;
 16.   }
 17.   function init_fixsmilie() {
 18.   global $wpsmiliestrans;
 19.   //默认表情文本与表情图片的对应关系(可自定义修改)
 20.   $wpsmiliestrans = array(
 21.   ':mrgreen:' => 'icon_mrgreen.gif',
 22.   ':neutral:' => 'icon_neutral.gif',
 23.   ':twisted:' => 'icon_twisted.gif',
 24.   ':arrow:' => 'icon_arrow.gif',
 25.   ':shock:' => 'icon_eek.gif',
 26.   ':smile:' => 'icon_smile.gif',
 27.   ':???:' => 'icon_confused.gif',
 28.   ':cool:' => 'icon_cool.gif',
 29.   ':evil:' => 'icon_evil.gif',
 30.   ':grin:' => 'icon_biggrin.gif',
 31.   ':idea:' => 'icon_idea.gif',
 32.   ':oops:' => 'icon_redface.gif',
 33.   ':razz:' => 'icon_razz.gif',
 34.   ':roll:' => 'icon_rolleyes.gif',
 35.   ':wink:' => 'icon_wink.gif',
 36.   ':cry:' => 'icon_cry.gif',
 37.   ':eek:' => 'icon_surprised.gif',
 38.   ':lol:' => 'icon_lol.gif',
 39.   ':mad:' => 'icon_mad.gif',
 40.   ':sad:' => 'icon_sad.gif',
 41.   '8-)' => 'icon_cool.gif',
 42.   '8-O' => 'icon_eek.gif',
 43.   ':-(' => 'icon_sad.gif',
 44.   ':-)' => 'icon_smile.gif',
 45.   ':-?' => 'icon_confused.gif',
 46.   ':-D' => 'icon_biggrin.gif',
 47.   ':-P' => 'icon_razz.gif',
 48.   ':-o' => 'icon_surprised.gif',
 49.   ':-x' => 'icon_mad.gif',
 50.   ':-|' => 'icon_neutral.gif',
 51.   ';-)' => 'icon_wink.gif',
 52.   '8O' => 'icon_eek.gif',
 53.   ':(' => 'icon_sad.gif',
 54.   ':)' => 'icon_smile.gif',
 55.   ':?' => 'icon_confused.gif',
 56.   ':D' => 'icon_biggrin.gif',
 57.   ':P' => 'icon_razz.gif',
 58.   ':o' => 'icon_surprised.gif',
 59.   ':x' => 'icon_mad.gif',
 60.   ':|' => 'icon_neutral.gif',
 61.   ';)' => 'icon_wink.gif',
 62.   ':!:' => 'icon_exclaim.gif',
 63.   ':?:' => 'icon_question.gif',
 64.   );
 65.   //移除WordPress4.2版本更新所带来的Emoji钩子同时挂上主题自带的表情路径
 66.   remove_action('wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7);
 67.   remove_action('admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script');
 68.   remove_action('wp_print_styles', 'print_emoji_styles');
 69.   remove_action('admin_print_styles', 'print_emoji_styles');
 70.   remove_filter('the_content_feed', 'wp_staticize_emoji');
 71.   remove_filter('comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji');
 72.   remove_filter('wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email');
 73.   add_filter('tiny_mce_plugins', 'disable_emoji');
 74.   add_filter('smilies_src', 'custom_smilie_src', 10, 2);
 75.   }
 76.   add_action('init', 'init_fixsmilie', 5);

然后在主题的Style.css内添加样式

 1. .wp-smiley{max-height: 100% !important;height: 100% !important;}

问题二:

无法发表评论,显示get from image source failed:E405错误
1994html2

解决方法:

此问题是由于七牛插件引起的。
修改主题的comments-ajax.js文件
在以下代码的的下面

 1. var i = 0, got = -1, len = document.getElementsByTagName('script').length;
 2. while ( i <= len && got == -1){
 3. 	var js_url = document.getElementsByTagName('script')[i].src,
 4. 			got = js_url.indexOf('comments-ajax.js'); i++ ;
 5. }

加入

 1. js_url = js_url.replace('ianisme.u.qiniudn.com','www.ianisme.com');

然后在七牛强制刷新这个文件(七牛刷新特别慢,这个多等会吧!)
1994html3

问题三:

评论重复
1994html4

解决方法:

上次多说出问题的时候,我进行了多说评论同步到本地的操作,没想到竟然导致所有评论都重复了,此时,我们在数据库执行以下语句即可清除重复的评论

 1. create table tmp as select min(comment_ID) as col1 from wp_comments group by comment_date;
 2. delete from wp_comments where comment_ID not in (select col1 from tmp); 
 3. drop table tmp;

此处,我是以评论的时间为筛选条件的。

总结:

以上是这次的具体修复过程,如有疑问请留言,谢谢!

作者:ian博客
iOS开发者|不仅仅是一名iOS开发者