β

开源Golang游戏服务器框架cellnet

C++博客-首页原创精华区 809 阅读

简单,方便,高效的Go语言的游戏服务器框架

func server() {
 
  pipe := cellnet.NewEventPipe()
 
  evq := socket.NewAcceptor(pipe).Start("127.0.0.1:7234")
 
  socket.RegisterSessionMessage(evq, coredef.TestEchoACK{}, func(content interface{}, ses cellnet.Session) {
    msg := content.(*coredef.TestEchoACK)
 
    log.Println("server recv:", msg.String())
 
    ses.Send(&coredef.TestEchoACK{
      Content: proto.String(msg.String()),
    })
 
  })
 
  pipe.Start()
 
}
 
func client() {
 
  pipe := cellnet.NewEventPipe()
 
  evq := socket.NewConnector(pipe).Start("127.0.0.1:7234")
 
  socket.RegisterSessionMessage(evq, coredef.TestEchoACK{}, func(content interface{}, ses cellnet.Session) {
    msg := content.(*coredef.TestEchoACK)
 
    log.Println("client recv:", msg.String())
 
  })
 
  socket.RegisterSessionMessage(evq, coredef.SessionConnected{}, func(content interface{}, ses cellnet.Session) {
 
    ses.Send(&coredef.TestEchoACK{
      Content: proto.String("hello"),
    })
 
  })
 
  pipe.Start()
}

项目地址: https://github.com/davyxu/cellnet战魂小筑 2015-10-16 11:44 发表评论
作者:C++博客-首页原创精华区
专注于C++技术
原文地址:开源Golang游戏服务器框架cellnet, 感谢原作者分享。

发表评论