β

磁盘文件排序

John Xu's Blog 151 阅读

这是《编程珠玑》第一章的一个小问题。 该问题要给一个很大的磁盘文件排序。首先要弄明白该问题的输入输入,以及约束条件。

40趟算法

40趟算法读入输入文件多次,写输出文件一次,不需要中间文件。

每次读取所需要的内存大小为:250000*4/1024/1024 约为 0.95MB

位排序算法

位排序算法读入文件一次,写输出文件一次,不使用中间文件。这里,用一个10 7 位长的内存来表示一个所有元素都小于10 7 的非负整数集合。

例如:{0,1,2,4,5,6} => 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
其中第0,1,2,4,5,6位为1

这样,就可以用10 7 位 => 10 7 /8/1024/1024 约为 1.2MB 的内存来表示全部的数。

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;

/*
 * 
 * 编程珠玑,第一章的位排序
 * 
 * 输入:一个最多包含n个正整数的文件,每个数都小于n,其中n=10^7。如果在输入文件中有任何整数重复出现就是致命错误。没有其他数据与该整数相关联。
 * 输出:按升序排列的输入整数的列表。
 * 约束:最多有大约1MB的内存空间可用,有充足的磁盘存储空间可用。运行时间最多几分钟,运行时间为10s就不需要进一步优化了。
*/

public class BitSort {
 private static int N = 10000000; //最多包含N个数,且每个数的范围都在0~10000000
 private static int K = 9000000; //实际有K个数,K小于N
 private static int BITSPERWORD = 32;
 private static int SHIFT = 5;
 private static int MASK = 0x1F; //0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
 private static String inputPath = "/Users/xujin/input.txt";  
 private static String outputPath = "/Users/xujin/output.txt";   
 private static int[] arr = new int[1 + N/BITSPERWORD];//把N位分成32个一份,一共 1 + N/32份。此时,需要的内存空间大小为:10000000/8/1024/1024 约为1.19MB,符合约束要求
 
 public static void setBit(int i){
   arr[i>>SHIFT] |= (1<<(i&MASK)); //相当于 arr[i/32] = arr[i/32] | (1<<(i%32))
 }
 
 public static int testBit(int i){
   return arr[i>>SHIFT] & (1<<(i&MASK)); //相当于 arr[i/32] = arr[i/32] | (1<<(i%32))
   
 }
 
 public static void main(String[] args) throws IOException{
   System.out.println("创建input.txt~"); 
   
   //------------------0,建立input.txt文件,其中包含乱序的0~10^7之间的N个数-----------------//
   //makeNums(K, inputPath);   //刚开始运行一遍就行,以后不用运行
   
   long startMili=System.currentTimeMillis();// 当前时间对应的毫秒数
   System.out.println("开始计时...");
   
   
   //-----------------从input.txt读取,然后再将有序数组写到output.txt-----------------//
   System.out.println("开始读取input.txt~");
   File file=new File(inputPath);
    if(!file.exists()||file.isDirectory())
      throw new FileNotFoundException();
    BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader(file));
    String temp=null;
    temp=br.readLine();
    while(temp!=null){
     setBit(Integer.parseInt(temp));
     temp = br.readLine();
    }
    br.close();
    System.out.println("读取完毕,位设置完毕~");


    //-----------------将排好序的数写入output.txt中-----------------//
    System.out.println("开始写入output.txt~");
    File file2=new File(outputPath);
    if(!file2.exists())
      file2.createNewFile();
    FileOutputStream out=new FileOutputStream(file2,false);
    for(int i=0;i<N;i++){     
     if(testBit(i) == 0) continue;
     else{
       StringBuffer sb=new StringBuffer();
        sb.append(i+"\n");
        out.write(sb.toString().getBytes("utf-8"));
     }
    }
    out.close();
   
   
    long endMili=System.currentTimeMillis();// 当前时间对应的毫秒数
   System.out.println("结束,一共耗时 " + (endMili - startMili) + "ms"); //最终结果大概10几秒,符合约束要求
 }
 
 
 
 //返回一个在i~j的整数,包括i 和 j
 public static int randint(int i, int j){
   Random random = new Random();
   return i + random.nextInt(j - i + 1);
 }
 
 //首先生成一个文件,里面最多有N个数,都在0~10^7-1之间.这些数是乱序的。
 public static void makeNums(int K, String path) throws IOException{
   //生成N个乱序的无重复的数
   int[] nums = new int[K];
   for(int i=0; i<K; i++){
     nums[i] = i;
   }
   for(int i=0; i<K; i++){
     int randIndex = randint(i, K-1);     
     //swap nums[i] and nums[randIndex]
     int temp = nums[i];
     nums[i] = nums[randIndex];
     nums[randIndex] = temp;
   }
   
   //写入input.txt
   File file=new File(path);
    if(!file.exists())
      file.createNewFile();
    FileOutputStream out=new FileOutputStream(file,false);
    for(int i=0;i<K;i++){   
      StringBuffer sb=new StringBuffer();
      sb.append(nums[i]+"\n");
      out.write(sb.toString().getBytes("utf-8"));
    }

    out.close();
 }
}
作者:John Xu's Blog
原文地址:磁盘文件排序, 感谢原作者分享。