β

MockMvc javax.servlet.ServletException: Circular v

ITLIFE 425 阅读
今天用MockMvc测试时,遇到一个问题
javax.servlet.ServletException: Circular view path [test]: would dispatch back to the current handler URL [/test/test] again. Check your ViewResolver setup! (Hint: This may be the result of an unspecified view, due to default view name generation.) at org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.prepareForRendering(InternalResourceView.java:205) at org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:145) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:303) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1244) at org.springframework.test.web.servlet.TestDispatcherServlet.render(TestDispatcherServlet.java:105) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1027) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:971) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:893) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:966) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:857) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:842) at org.springframework.test.web.servlet.TestDispatcherServlet.service(TestDispatcherServlet.java:65) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:770) at org.springframework.mock.web.MockFilterChain$ServletFilterProxy.doFilter(MockFilterChain.java:167) at org.springframework.mock.web.MockFilterChain.doFilter(MockFilterChain.java:134) at org.springframework.test.web.servlet.MockMvc.perform(MockMvc.java:144) at com.jakes.controller.TestControllerTest.test(TestControllerTest.java:35) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:47) at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12) at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:44) at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17) at org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:26) at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunBeforeTestMethodCallbacks.evaluate(RunBeforeTestMethodCallbacks.java:73) at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunAfterTestMethodCallbacks.evaluate(RunAfterTestMethodCallbacks.java:82) at org.springframework.test.context.junit4.statements.SpringRepeat.evaluate(SpringRepeat.java:73) at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:271) at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.java:224) at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.java:83) at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:238) at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:63) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236) at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:53) at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:229) at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunBeforeTestClassCallbacks.evaluate(RunBeforeTestClassCallbacks.java:61) at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunAfterTestClassCallbacks.evaluate(RunAfterTestClassCallbacks.java:68) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309) at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.run(SpringJUnit4ClassRunner.java:163) at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:160) at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:78) at com.intellij.rt.execution.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:212) at com.intellij.rt.execution.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:68) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:140)
现在来还原一下场景: 1、Controller [code lang="java"] @Controller @RequestMapping("/test") public class TestController { @RequestMapping(value = "/test", method = RequestMethod.GET) public String test() { return "test"; } } [/code] 2、Test [code lang="java"] public class TestControllerTest { private MockMvc mockMvc; @Before public void before() { mockMvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(new TestController()).build(); } @Test public void test() throws Exception { mockMvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/test/test")).andReturn(); } } [/code] 当执行这段代码时,就会出现上面的错误,因为请求的url "test"对应返回的视图"test",由于MockMvc没有加载spring配置文件,默认生成的视图名是分发到请求的url的,从而造成循环引用。 解决办法如下: [code lang="java"] @Before public void before() { InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver(); viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/jsp/view/"); viewResolver.setSuffix(".jsp"); mockMvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(new TestController()).setViewResolvers(viewResolver).build(); } [/code]
作者:ITLIFE
挨踢生活
原文地址:MockMvc javax.servlet.ServletException: Circular v, 感谢原作者分享。

发表评论