β

PostgreSQL extend function - C example

PostgreSQL research 406 阅读
用C写PostgreSQL扩展,有很多例子可以参考。
其中一些来自PostgreSQL的contrib, 还有一些来自PostgreSQL自身的adt函数。
当然你还可以去pgfoundry和pgxn还有github上找到很多例子。
以PostgreSQL自己提供的函数为例,看看如何找到自己需要的例子,例如我要写返回record类型的函数
查找这些例子
postgres=# select proname from pg_proc where prorettype='record'::regtype and not proretset;               proname               ------------------------------------- pg_sequence_parameters pg_stat_get_archiver pg_identify_object pg_xlogfile_name_offset pg_stat_file record_in record_recv json_to_record jsonb_to_record pg_create_physical_replication_slot pg_create_logical_replication_slot get_rcv_replication_stat(12 rows)

如果我要写返回多条记录的函数,可以查找这些例子
postgres=# select proname from pg_proc where prorettype='record'::regtype and proretset;               proname               ------------------------------------- aclexplode pg_get_keywords pg_options_to_table pg_stat_get_activity pg_stat_get_wal_senders pg_show_all_settings pg_lock_status pg_prepared_xact pg_get_multixact_members pg_prepared_statement pg_cursor pg_timezone_abbrevs pg_timezone_names json_each json_each_text json_to_recordset ts_stat ts_stat ts_token_type ts_token_type ts_parse ts_parse jsonb_each jsonb_each_text jsonb_to_recordset pg_available_extensions pg_available_extension_versions pg_extension_update_paths pg_get_replication_slots pg_event_trigger_dropped_objects ts_debug ts_debug pg_logical_slot_get_changes pg_logical_slot_peek_changes pg_logical_slot_get_binary_changes pg_logical_slot_peek_binary_changes _pg_expandarray(37 rows)

例如 :
postgres=# \df+ pg_stat_get_archiver                                                                                                                                                                                                          List of functions   Schema   |         Name         | Result data type |                                                                                                                Argument data types                                                                                                                 |  Type  | Security | Volatility |  Owner   | Language |     Source code      |                Description                 ------------+----------------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----------+------------+----------+----------+----------------------+-------------------------------------------- pg_catalog | pg_stat_get_archiver | record           | OUT archived_count bigint, OUT last_archived_wal text, OUT last_archived_time timestamp with time zone, OUT failed_count bigint, OUT last_failed_wal text, OUT last_failed_time timestamp with time zone, OUT stats_reset timestamp with time zone | normal | invoker  | stable     | postgres | internal | pg_stat_get_archiver | statistics: information about WAL archiver(1 row)
对应的代码在,你可以学到如何构造一条返回记录。
src/backend/utils/adt/pgstatfuncs.c
Datumpg_stat_get_archiver(PG_FUNCTION_ARGS){        TupleDesc       tupdesc;        Datum           values[7];        bool            nulls[7];        PgStat_ArchiverStats *archiver_stats;
        /* Initialise values and NULL flags arrays */        MemSet(values, 0, sizeof(values));        MemSet(nulls, 0, sizeof(nulls));
        /* Initialise attributes information in the tuple descriptor */        tupdesc = CreateTemplateTupleDesc(7, false);        TupleDescInitEntry(tupdesc, (AttrNumber) 1, "archived_count",                                           INT8OID, -1, 0);        TupleDescInitEntry(tupdesc, (AttrNumber) 2, "last_archived_wal",                                           TEXTOID, -1, 0);        TupleDescInitEntry(tupdesc, (AttrNumber) 3, "last_archived_time",                                           TIMESTAMPTZOID, -1, 0);        TupleDescInitEntry(tupdesc, (AttrNumber) 4, "failed_count",                                           INT8OID, -1, 0);        TupleDescInitEntry(tupdesc, (AttrNumber) 5, "last_failed_wal",                                           TEXTOID, -1, 0);        TupleDescInitEntry(tupdesc, (AttrNumber) 6, "last_failed_time",                                           TIMESTAMPTZOID, -1, 0);        TupleDescInitEntry(tupdesc, (AttrNumber) 7, "stats_reset",                                           TIMESTAMPTZOID, -1, 0);
        BlessTupleDesc(tupdesc);
        /* Get statistics about the archiver process */        archiver_stats = pgstat_fetch_stat_archiver();
        /* Fill values and NULLs */        values[0] = Int64GetDatum(archiver_stats->archived_count);        if (*(archiver_stats->last_archived_wal) == '\0')                nulls[1] = true;        else                values[1] = CStringGetTextDatum(archiver_stats->last_archived_wal);
        if (archiver_stats->last_archived_timestamp == 0)                nulls[2] = true;        else                values[2] = TimestampTzGetDatum(archiver_stats->last_archived_timestamp);
        values[3] = Int64GetDatum(archiver_stats->failed_count);        if (*(archiver_stats->last_failed_wal) == '\0')                nulls[4] = true;        else                values[4] = CStringGetTextDatum(archiver_stats->last_failed_wal);
        if (archiver_stats->last_failed_timestamp == 0)                nulls[5] = true;        else                values[5] = TimestampTzGetDatum(archiver_stats->last_failed_timestamp);
        if (archiver_stats->stat_reset_timestamp == 0)                nulls[6] = true;        else                values[6] = TimestampTzGetDatum(archiver_stats->stat_reset_timestamp);
        /* Returns the record as Datum */        PG_RETURN_DATUM(HeapTupleGetDatum(                                                                   heap_form_tuple(tupdesc, values, nulls)));}

[参考]
1. http://www.postgresql.org/docs/9.5/static/xfunc-c.html
2. http://www.postgresql.org/docs/9.5/static/spi.html
3. http://pgfoundry.org/
4. http://pgxn.org/

作者:PostgreSQL research
Free PostgreSQL Support. 公益是一辈子的事, I'm 德哥@Digoal, Just Do it!
原文地址:PostgreSQL extend function - C example, 感谢原作者分享。