β

逆向基础(十三) JAVA (二)

WooYun知识库 107 阅读

54.7 线性同余伪随机数生成器


这次来看一个简单的伪随机函数生成器,之前我在书中提到过一次。

public class LCG
{
  public static int rand_state;
  public void my_srand (int init)
  {
    rand_state=init;
  }
  public static int RNG_a=1664525;
  public static int RNG_c=1013904223;

  public int my_rand ()
  {
    rand_state=rand_state*RNG_a;
    rand_state=rand_state+RNG_c;
    return rand_state & 0x7fff;
  }
}

在上面的代码中我们可以看到开始的地方有两个类字段被初始化。不过java究竟是如何进行初始化的呢,我们可以通过javap的输出看到类构造的方式。

static {};
flags: ACC_STATIC
Code:
stack=1, locals=0, args_size=0
: ldc #5 // int 1664525
: putstatic #3 // Field RNG_a:I
: ldc #6 // int 1013904223
: putstatic #4 // Field RNG_c:I
: return

从上面的代码我们可以直观的看出变量如何被初始化,RNG_a和iRNG_C分别占用了第三以及第四储存位,并使用puststatic指令将常量put进储存位置。

下面的my_srand()函数将输入值存储到rand_state中;

public void my_srand(int);
flags: ACC_PUBLIC
Code:
stack=1, locals=2, args_size=2
: iload_1
: putstatic #2 // Field ⤦
Ç rand_state:I
: return

iload_1 取得输入值并将其压入栈。但为什么不用iload_0? 因为函数中可能使用了类字段,所以这个变量被作为第0个参数传递给了函数,我们可以看到rand_state字段在类中占用第二个储存位。之前的putstatic会从栈顶复制数据并且将其压入第二储存位。

现在的my_rand():

public int my_rand();
flags: ACC_PUBLIC
Code:
stack=2, locals=1, args_size=1
: getstatic #2 // Field ⤦
Ç rand_state:I
: getstatic #3 // Field RNG_a:I
: imul
: putstatic #2 // Field ⤦
Ç rand_state:I
: getstatic #2 // Field ⤦
Ç rand_state:I
: getstatic #4 // Field RNG_c:I
: iadd
: putstatic #2 // Field ⤦
Ç rand_state:I
: getstatic #2 // Field ⤦
Ç rand_state:I
: sipush 32767
: iand
: ireturn

它仅是加载了所有对象字段的值。并且用putstatic指令对rand_state的值进行更新。

因为之前我们通过putstatic指令将rand_state的值丢弃,所以在20行的位置,再次加载rand_state值。这种方式其实效率不高,不过我们还是要承认jvm在某些地方所做的优化还是很不错的。

54.8 条件跳转


我们来举个条件跳转的栗子:

public class abs
{
  public static int abs(int a)
  {
    if (a<0)
      return -a;
    return a;
  }
}

public static int abs(int);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
stack=1, locals=1, args_size=1
: iload_0
: ifge 7
: iload_0
: ineg
: ireturn
: iload_0
: ireturn

上面代码中ifge指令的作用是:当栈顶的值大于等于0的时候跳转到偏移位7,需要注意的是,任何的ifXX指令都会将栈中的值弹出用于进行比较。

现在来看另外一个例子

public static int min (int a, int b)
{
  if (a>b)
    return b;
  return a;
}

我们得到的是:

public static int min(int, int);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
stack=2, locals=2, args_size=2
: iload_0
: iload_1
: if_icmple 7
: iload_1
: ireturn
: iload_0
: ireturn

if_icmple会从栈中弹出两个值进行比较,如果第二个小于或者等于第一个,那么跳转到偏移位7.

我们看另一个max函数的例子:

public static int max (int a, int b)
{
  if (a>b)
    return a;
  return b;
}

从下面可以看出代码都差不多,唯一的区别是最后两个iload指令(偏移位5和偏移位7)互换了。

public static int max(int, int);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
stack=2, locals=2, args_size=2
: iload_0
: iload_1
: if_icmple 7
: iload_0
: ireturn
: iload_1
: ireturn

更复杂的例子。。

public class cond
{
  public static void f(int i)
  {
    if (i<100)
      System.out.print("<100");
    if (i==100)
      System.out.print("==100");
    if (i>100)
      System.out.print(">100");
    if (i==0)
      System.out.print("==0");
  }
}

public static void f(int);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
stack=2, locals=1, args_size=1
: iload_0
: bipush 100
: if_icmpge 14
: getstatic #2 // Field java/⤦
Ç lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
: ldc #3 // String <100
: invokevirtual #4 // Method java/io⤦
Ç /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
: iload_0
: bipush 100
: if_icmpne 28
: getstatic #2 // Field java/⤦
Ç lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
: ldc #5 // String ==100
: invokevirtual #4 // Method java/io⤦
Ç /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
: iload_0
: bipush 100
: if_icmple 42
: getstatic #2 // Field java/⤦
Ç lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
: ldc #6 // String >100
: invokevirtual #4 // Method java/io⤦
Ç /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
: iload_0
: ifne 54
: getstatic #2 // Field java/⤦
Ç lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
: ldc #7 // String ==0
: invokevirtual #4 // Method java/io⤦
Ç /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
: return

if_icmpge出栈两个值,并且比较两个数值,如果第的二个值大于第一个,跳转到偏移位14,if_icmpne和if_icmple做的工作类似,但是使用不同的判断条件。

在行偏移43的ifne指令,它的名字不是很恰当,我更愿意把它命名为ifnz(if not zero 可能是冷笑话)(如果栈定的值不是0则跳转),当不是0的时候,跳转到偏移54,如果输入的值不是另,如果是0,执行流程进入偏移46,并且打印字符串“==0”。

JVM没有无符号数据类型,所以,只能通过符号整数值进行比较指令操作。

54.9 传递参数值


让我们稍微扩展一下min()和max()这个例子。

public class minmax
{
  public static int min (int a, int b)
  {
    if (a>b)
      return b;
    return a;
  }
  public static int max (int a, int b)
  {
    if (a>b)
      return a;
    return b;
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    int a=123, b=456;
    int max_value=max(a, b);
    int min_value=min(a, b);
    System.out.println(min_value);
    System.out.println(max_value);
  }
}

下面是main()函数的代码。

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
stack=2, locals=5, args_size=1
: bipush 123
: istore_1
: sipush 456
: istore_2
: iload_1
: iload_2
: invokestatic #2 // Method max:(II⤦
Ç )I
: istore_3
: iload_1
: iload_2
: invokestatic #3 // Method min:(II⤦
Ç )I
: istore 4
: getstatic #4 // Field java/⤦
Ç lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
: iload 4
: invokevirtual #5 // Method java/io⤦
Ç /PrintStream.println:(I)V
: getstatic #4 // Field java/⤦
Ç lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
: iload_3
: invokevirtual #5 // Method java/io⤦
Ç /PrintStream.println:(I)V
: return

栈中的参数被传递给其他函数,并且将返回值置于栈顶。

54.10位。


java中的位操作其实与其他的一些ISA(指令集架构)类似:

public static int set (int a, int b)
{
  return a | 1<<b;
}

public static int clear (int a, int b)
{
  return a & (~(1<<b));
}

public static int set(int, int);
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
 Code:
  stack=3, locals=2, args_size=2
: iload_0
: iconst_1
: iload_1
: ishl
: ior
: ireturn

public static int clear(int, int);
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
 Code:
  stack=3, locals=2, args_size=2
: iload_0
: iconst_1
: iload_1
: ishl
: iconst_m1
: ixor
: iand
: ireturn

iconst_m1加载-1入栈,这数其实就是16进制的0xFFFFFFFF,将0xFFFFFFFF作为XOR-ing指令执行的操作数。起到的效果就是把所有bits位反向,(A.6.2在1406页)

我将所有数据类型,扩展成64为长整型。

public static long lset (long a, int b)
{
  return a | 1<<b;
}
public static long lclear (long a, int b)
{
  return a & (~(1<<b));
}

public static long lset(long, int);
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
 Code:
  stack=4, locals=3, args_size=2
: lload_0
: iconst_1
: iload_2
: ishl
: i2l
: lor
: lreturn
public static long lclear(long, int);
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
 Code:
  stack=4, locals=3, args_size=2
: lload_0
: iconst_1
: iload_2
: ishl
: iconst_m1
: ixor
: i2l
: land
: lreturn

代码是相同的,但是操作64位值的指令的前缀变成了L,并且第二个函数参数还是int类型,当32位需要升级为64位值时,会使用i21指令把整型扩展成64位长整型.

54.11循环


public class Loop
{
  public static void main(String[] args)
  {
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    {
      System.out.println(i);
    }
  }
}

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
stack=2, locals=2, args_size=1
: iconst_1
: istore_1
: iload_1
: bipush 10
: if_icmpgt 21
: getstatic #2 // Field java/⤦
Ç lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
: iload_1
: invokevirtual #3 // Method java/io⤦
Ç /PrintStream.println:(I)V
: iinc 1, 1
: goto 2
: return

icont_1将1推入栈顶,istore_1将其存入到局部数组变量的储存位1。

可以注意到没有使用第0个储存位,因为main()函数只有一个指向其的引用的参数(String数组),就位于第0号槽中。

因此,本地变量i 总是在第1储存位中。 在行偏移3和行偏移5的位置,指令将i和10进行比较。如果i大于10,执行流将进入偏移21,之后函数会结束,如果i小于或等于10,则调用println。我们可以看到i在偏移11进行了重新加载,用于调用println。

多说一句,我们调用pringln打印数据类型是整型,我们看注释,“i,v”,i的意思是整型,v的意思是返回void。

当println函数结束时,i进入偏移15,通过指令iinc将参数槽1的值,数值1与本地变量相加。

goto指令就是跳转,它跳转偏移2,就是循环体的开始地址.

下面让我们来处理更复杂的例子

public class Fibonacci
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int limit = 20, f = 0, g = 1;
    for (int i = 1; i <= limit; i++)
    {
      f = f + g;
      g = f - g;
      System.out.println(f);
    } 
  }
}

public static void main(java.lang.String[]);
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
 Code:
  stack=2, locals=5, args_size=1
: bipush    20
: istore_1
: iconst_0
: istore_2
: iconst_1
: istore_3
: iconst_1
: istore    4
: iload     4
: iload_1
: if_icmpgt   37
: iload_2
: iload_3
: iadd
: istore_2
: iload_2
: iload_3
: isub
: istore_3
: getstatic   #2
作者:WooYun知识库
最专业的安全知识分享平台
原文地址:逆向基础(十三) JAVA (二), 感谢原作者分享。