β

php二维数组根据键值排序

互联网技术实践 94 阅读
php

php二维数组根据键值排序

public function sort($arr,$sort,$v){  //$arr->数组  $sort->排序顺序标志  $value->排序字段
 
  if($sort == "0"){          //排序顺序标志 SORT_DESC 降序;SORT_ASC 升序 
      $sort = "SORT_ASC";
  }elseif ($sort == "1") {
      $sort = "SORT_DESC";
  }
   
  foreach($arr as $uniqid => $row){ 
    foreach($row as $key=>$value){           
        $arrsort[$key][$uniqid] = $value;
      } 
    } 
    if($sort){
    array_multisort($arrsort[$v], constant($sort), $arr); 
  }    
   return $arr;
}
php
作者:互联网技术实践
闵益飞博客
原文地址:php二维数组根据键值排序, 感谢原作者分享。