β

加载css js的url 利用逗号切割

文龙个人博客 157 阅读

看到淘宝和腾讯加载JS和CSS时,用逗号分割,很牛逼的样子,当然勒,人家用服务端处理的。
我这里提供的是JS处理,玩玩而已 呵呵


<html>
  <head>
    <title>test</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
  <body>
    <div id="load_js_css" str="http://www.wenlong.pw/wp-content/themes/twentyten/style.css,../../../wp-includes/css/dashicons.min.css,../../../wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shCore.js"></div>
	  <script type="text/javascript">
      var ywl = {
        load_js_css : function(){
          var load_js = window.document.getElementById('load_js_css');
          var load_js_msg = load_js.getAttribute('str').split(',');
          var load_js_obj = load_js_url = {};
          if(load_js_msg){
            for(var i = 0; i < load_js_msg.length; i++){
              if(i == 0){
                load_js_url = load_js_obj = load_js_msg[i].replace('http://', '');
                load_js_url = load_js_url.split('/');
              }else {
                load_js_obj = load_js_msg[i];
              }
              load_js_obj = load_js_obj.split('/');
              var load_js_css_type = load_js_obj[load_js_obj.length - 1].split('.');
              load_js_css_type = load_js_css_type[load_js_css_type.length - 1];
              var load_js_str = 'http://';
              var last_num = 0;
              for(var iii = 0; iii < load_js_obj.length; iii++){
                if(load_js_obj[iii] == '..'){
                  last_num++;
                }
              }
              for(var ii = 0; ii < load_js_url.length - 1; ii++){
                load_js_str += load_js_url[ii] + '/';
                if(load_js_url.length - 1 - last_num - ii == 1){
                  break;
                }
              }
              
              if(i == 0){
                load_js_str += load_js_obj[load_js_obj.length - 1];
              }else {
                for(var iii = 0; iii < load_js_obj.length; iii++){
                  if(load_js_obj[iii] != '..'){
                    load_js_str += load_js_obj[iii] + '/';
                  }
                }
                load_js_str = load_js_str.substr(0, load_js_str.length - 1);
              }
              
              
              var create_obj = '';
              if(load_js_css_type == 'js'){
                create_obj = document.createElement('script');
                create_obj.type = 'text/javascript';
                create_obj.src = load_js_str;
              }else if(load_js_css_type == 'css'){
                create_obj = document.createElement('link');
                create_obj.type = 'text/css';
                create_obj.rel = 'stylesheet';
                create_obj.href = load_js_str;
              }
              document.body.appendChild(create_obj);
            }
          }
        }
      };
      ywl.load_js_css();
    </script>
  </body>
</html>

加载css js的url 利用逗号切割 ,首发于 于文龙个人博客

作者:文龙个人博客
分享点点滴滴以及随笔
原文地址:加载css js的url 利用逗号切割, 感谢原作者分享。

发表评论