β

node-mysql 事务

CNode:Node.js专业中文社区 262 阅读

这是 https://github.com/felixge/node-mysql 的官方用法: connection.beginTransaction(function(err) { if (err) { throw err; } connection.query('INSERT INTO posts SET title=?’, title, function(err, result) { if (err) { connection.rollback(function() { throw err; }); }

var log = 'Post ' + result.insertId + ' added';

connection.query('INSERT INTO log SET data=?', log, function(err, result) {
 if (err) { 
  connection.rollback(function() {
   throw err;
  });
 } 
 connection.commit(function(err) {
  if (err) { 
   connection.rollback(function() {
    throw err;
   });
  }
  console.log('success!');
 });
});

}); });

请问下大神们:我在那里执行.end()?现在我的数据库连接不能关闭,造成了连接数过高的缘由。谢谢~

作者:CNode:Node.js专业中文社区
CNode:Node.js专业中文社区
原文地址:node-mysql 事务, 感谢原作者分享。

发表评论