β

Linux下C++开发Python扩展模块

atolin 104 阅读

1.编译

g++ -I../Include -DSYSTEM_WCHAR_SIZE=4 -D_N_UGUNICODE -fPIC -c -Wchar-subscripts -Wformat -Wparentheses -Wreorder -Wreturn-type -Wsign-compare -Wstrict-aliasing -Wtrigraphs -Wuninitialized -Wunused-function -Wunused-label -Wunused-value -Wsign-compare -Wformat=2 -Wfloat-equal -Wshadow -Winvalid-pch -Wmissing-format-attribute -Wconversion -Wwrite-strings -m32 -I../Include -I../Python27/include-linux -I../LibShared/Python27 -DNDEBUG -O2 -o release_L32/MapCacheWrap.o -c ../MapCacheWrap.cpp

2.链接

g++ -m32 -Wl,-soname,smu.so -shared -rdynamic -L../Bin_Linux/ -lTest -o ../Bin_Linux/smu.so release_L32/MapCacheWrap.o

3.符号链接

ln -s smu.so libPy.so

注意:
Linux下扩展模块的扩展名为so
Windows下扩展模块的扩展名为pyd

作者:atolin
准完美主义软件社稷师
原文地址:Linux下C++开发Python扩展模块, 感谢原作者分享。

发表评论