β

(三)iOS NSDictionary

技术乐土 151 阅读
 

出处:http://www.cnblogs.com/wengzilin/archive/2012/03/15/2397712.html

做过Java语言 或者 C语言 开发的朋友应该很清楚 关键字map 吧,它可以将数据以键值对儿的形式储存起来,取值的时候通过KEY就可以直接拿到对应的值,非常方便。在Objective-C语言中 词典对象就是做这个事情的,不过在同一个词典对象中可以保存多个不同类型的数据,不像Java与C 只能保存声明的相同类型的数据,它的关键字为NSDictionary与NSMutableDictionary。阅读过我之前文章的朋友应该从关键字的 结构就可以看出这两个的区别。很明显前者为不可变词典,或者为可变词典。

NSDictionary *dict;

for(NSString * akey in dict)

{

//........

}很好用

1.创建不可变词典

[NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:..] : 使用键值对儿直接创建词典对象,结尾必需使用nil标志结束。

[NSDictionary initWithObjectsAndKeys:..] :使用键值对儿初始化词典对象,结尾必需使用nil标志结束。

[dictionary count]: 得到词典的长度单位。

[dictionary keyEnumerator]: 将词典的所有KEY储存在NSEnumerator中,NSEnumerator很像Java语言 中的迭代器,使用快速枚举可以遍历词典中所有储存KEY值。

[dictionary  objectEnumerator]: 将词典的所有value储存在NSEnumerator中,用法和上面差不多可用来遍历KEY对应储存的Value值。

[dictionary objectForKey:key]: 通过传入KEY对象可以拿到当前KEY对应储存的值。

复制代码
#import <UIKit/UIKit.h>
#import "MyClass.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
  NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
  //添加我们的测试代码
  
  NSDictionary *dictionary = [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:@"雨松MOMO",@"name",@"15810463139",@"number", nil];
  
  //得到词典的数量
  int count = [dictionary count];
  NSLog(@"词典的数量为: %d",count);
  
  //得到词典中所有KEY值
  NSEnumerator * enumeratorKey = [dictionary keyEnumerator];
  
  //快速枚举遍历所有KEY的值
  for (NSObject *object in enumeratorKey) {
    NSLog(@"遍历KEY的值: %@",object);
  }
  
  //得到词典中所有Value值
   NSEnumerator * enumeratorValue = [dictionary objectEnumerator];
  
  //快速枚举遍历所有Value的值
  for (NSObject *object in enumeratorValue) {
    NSLog(@"遍历Value的值: %@",object);
  }
  
  //通过KEY找到value
  NSObject *object = [dictionary objectForKey:@"name"];
  
  if (object != nil) {
    NSLog(@"通过KEY找到的value是: %@",object);
  }
  
  
  
  int retVal = UIApplicationMain(argc, argv, nil, nil);
  [pool release];
  return retVal;
}
复制代码
 
作者:技术乐土
这是一片技术的乐土
原文地址:(三)iOS NSDictionary, 感谢原作者分享。

发表评论