β

js高斯模糊算法问题

Mapleeit 295 阅读

高斯模糊有两种方案做:

测试结果:

可以发现刚好差20倍左右,也就是radius模糊半径的值,整个刚好和我们刚才所说的复杂度对应起来。

结果图:

实现代码如下:

代码较长,建议移步到我的博客看代码

<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
  <meta charset="UTF-8">
  <title>test</title>
  <script src="http://blog.miaozhaofeng.cn/post/javascript/"GaussianBlur.js"></script>
</head>
<body>
  <img src="images/test3.jpg" alt="img source" id="imgSource">
  <canvas id="canvas"></canvas>
</body>
</html>
 • javascript:

  • gaussBlur() : 二重循环
  • gaussBlur1() : 分别循环
/**
 * Created by zhaofengmiao on 15/3/22.
 */
window.onload = function(){
  var img = document.getElementById("imgSource"),
    canvas = document.getElementById('canvas'),
    width = img.width,
    height = img.height;

  // console.log(width);

  canvas.width = width;
  canvas.height = height;

  var context = canvas.getContext("2d");
  context.drawImage(img, 0, 0);

  var canvasData = context.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  //console.log(canvasData);

  // 开始
  var startTime = +new Date();

  var tempData = gaussBlur(canvasData, 20);


  context.putImageData(tempData,0,0);

  var endTime = +new Date();
  console.log(" 一共经历时间:" + (endTime - startTime) + "ms");
}

/**
 * 此函数为二重循环
 */
function gaussBlur(imgData, radius, sigma) {
  var pixes = imgData.data,
    width = imgData.width,
    height = imgData.height;

  radius = radius || 5;
  sigma = sigma || radius / 3;

  var gaussEdge = radius * 2 + 1;  // 高斯矩阵的边长

  var gaussMatrix = [],
    gaussSum = 0,
    a = 1 / (2 * sigma * sigma * Math.PI),
    b = -a * Math.PI;

  for (var i=-radius; i<=radius; i++) {
    for (var j=-radius; j<=radius; j++) {
      var gxy = a * Math.exp((i * i + j * j) * b);
      gaussMatrix.push(gxy);
      gaussSum += gxy;  // 得到高斯矩阵的和,用来归一化
    }
  }
  var gaussNum = (radius + 1) * (radius + 1);
  for (var i=0; i<gaussNum; i++) {
    gaussMatrix[i] = gaussMatrix[i] / gaussSum;  // 除gaussSum是归一化
  }

  //console.log(gaussMatrix);

  // 循环计算整个图像每个像素高斯处理之后的值
  for (var x=0; x<width;x++) {
    for (var y=0; y<height; y++) {
      var r = 0,
        g = 0,
        b = 0;

      //console.log(1);

      // 计算每个点的高斯处理之后的值
      for (var i=-radius; i<=radius; i++) {
        // 处理边缘
        var m = handleEdge(i, x, width);
        for (var j=-radius; j<=radius; j++) {
          // 处理边缘
          var mm = handleEdge(j, y, height);

          var currentPixId = (mm * width + m) * 4;

          var jj = j + radius;
          var ii = i + radius;
          r += pixes[currentPixId] * gaussMatrix[jj * gaussEdge + ii];
          g += pixes[currentPixId + 1] * gaussMatrix[jj * gaussEdge + ii];
          b += pixes[currentPixId + 2] * gaussMatrix[jj * gaussEdge + ii];

        }
      }
      var pixId = (y * width + x) * 4;

      pixes[pixId] = ~~r;
      pixes[pixId + 1] = ~~g;
      pixes[pixId + 2] = ~~b;
    }
  }
  imgData.data = pixes;
  return imgData;
}

function handleEdge(i, x, w) {
  var m = x + i;
  if (m < 0) {
    m = -m;
  } else if (m >= w) {
    m = w + i - x;
  }
  return m;
}

/**
 * 此函数为分别循环
 */
function gaussBlur1(imgData,radius, sigma) {
  var pixes = imgData.data;
  var width = imgData.width;
  var height = imgData.height;
  var gaussMatrix = [],
    gaussSum = 0,
    x, y,
    r, g, b, a,
    i, j, k, len;


  radius = Math.floor(radius) || 3;
  sigma = sigma || radius / 3;

  a = 1 / (Math.sqrt(2 * Math.PI) * sigma);
  b = -1 / (2 * sigma * sigma);
  //生成高斯矩阵
  for (i = 0, x = -radius; x <= radius; x++, i++){
    g = a * Math.exp(b * x * x);
    gaussMatrix[i] = g;
    gaussSum += g;

  }
  //归一化, 保证高斯矩阵的值在[0,1]之间
  for (i = 0, len = gaussMatrix.length; i < len; i++) {
    gaussMatrix[i] /= gaussSum;
  }
  //x 方向一维高斯运算
  for (y = 0; y < height; y++) {
    for (x = 0; x < width; x++) {
      r = g = b = a = 0;
      gaussSum = 0;
      for(j = -radius; j <= radius; j++){
        k = x + j;
        if(k >= 0 && k < width){//确保 k 没超出 x 的范围
          //r,g,b,a 四个一组
          i = (y * width + k) * 4;
          r += pixes[i] * gaussMatrix[j + radius];
          g += pixes[i + 1] * gaussMatrix[j + radius];
          b += pixes[i + 2] * gaussMatrix[j + radius];
          // a += pixes[i + 3] * gaussMatrix[j];
          gaussSum += gaussMatrix[j + radius];
        }
      }
      i = (y * width + x) * 4;
      // 除以 gaussSum 是为了消除处于边缘的像素, 高斯运算不足的问题
      // console.log(gaussSum)
      pixes[i] = r / gaussSum;
      pixes[i + 1] = g / gaussSum;
      pixes[i + 2] = b / gaussSum;
      // pixes[i + 3] = a ;
    }
  }
  //y 方向一维高斯运算
  for (x = 0; x < width; x++) {
    for (y = 0; y < height; y++) {
      r = g = b = a = 0;
      gaussSum = 0;
      for(j = -radius; j <= radius; j++){
        k = y + j;
        if(k >= 0 && k < height){//确保 k 没超出 y 的范围
          i = (k * width + x) * 4;
          r += pixes[i] * gaussMatrix[j + radius];
          g += pixes[i + 1] * gaussMatrix[j + radius];
          b += pixes[i + 2] * gaussMatrix[j + radius];
          // a += pixes[i + 3] * gaussMatrix[j];
          gaussSum += gaussMatrix[j + radius];
        }
      }
      i = (y * width + x) * 4;
      pixes[i] = r / gaussSum;
      pixes[i + 1] = g / gaussSum;
      pixes[i + 2] = b / gaussSum;
      // pixes[i] = r ;
      // pixes[i + 1] = g ;
      // pixes[i + 2] = b ;
      // pixes[i + 3] = a ;
    }
  }
  //end
  imgData.data = pixes;
  return imgData;
}

参考

作者:Mapleeit
<p>Web前端开发者的博客<br />不会品酒的书法家不是一个好的程序员</p>
原文地址:js高斯模糊算法问题, 感谢原作者分享。