β

python 代码实现四则运算 (前缀表达式) 递归 非递归

python 231 阅读

python 代码实现四则运算 (前缀表达式)

计算表达式如下:

(+ 1 2 )

(+ 1 (+ 2 3))

(* (+ 1 2) (*3 4))

第一个函数cal_1 是使用递归的形式;

第二个函数cal_2 是使用非递归的形式--堆栈, 且第二个支持多个参数(2个或以上)

#calculator expression

def cal_1 (s):
  s = s.strip().replace('(','',1)[::-1].replace(')','',1)[::-1].strip()
  if ' ' not in s :
    return float(s) #just a number
  else:
    tmp = s.split(' ',1)
    opt = tmp[0].strip()
    temp = tmp[1].strip()
    left = 0    
    right = 0
    for i in range(len(temp)):
      if temp[i] == '(':
        left += 1
      if temp[i] == ')':
        right += 1
      if temp[i] == ' ' and left==right :
        break
    
    data1 = temp[:i]
    data2 = temp[i:]

    v1 = cal_1(data1)
    v2 = cal_1(data2)
    if opt == '+':
      return v1 + v2
    elif opt == '-':
      return v1 - v2
    elif opt == '*':
      return v1 * v2
    elif opt == '/':
      return v1 / v2
    elif opt == '%':
      return v1 % v2
    else:
      return 0


def cal_2 (s):
  def cal_exp (exp):
    def cal_exp_two (opt,a,b):
      a = float(a)
      b = float(b)
      if opt == '+':
        return a+b
      elif opt == '-':
        return a-b
      elif opt == '*':
        return a*b
      elif opt == '/':
        return a/b
      elif opt == '%':
        return a%b
      else:
        return 0
    result = exp[1]
    for i in range(2,len(exp)):
      result = cal_exp_two (exp[0],result,exp[i])
    return result
  s = s.replace('(',' ( ').replace(')',' ) ')
  left = s.split()
  right = []
  temp = []
  while left:
    tmp_left = left.pop().strip()
    if tmp_left == '(':
      tmp_right = right.pop()
      while tmp_right != ')':
        temp.append (tmp_right)
        tmp_right = right.pop()
      right.append (cal_exp(temp))
      temp = []
    else:
      right.append (tmp_left)
  return right[-1]
print cal_1 ( '(- (+ 23 1) (* 3 4))')   #12.0
print cal_1 ( '(- (+ 1 2) (* 3 4))')   #-9
print cal_1 ( '(- 1 1)')         #0
print cal_1 ( '(- 1 (* 12 12))' )     #-143.0
print cal_1 ( '(- (* 23 2) 12))' )    #34.0
print '----------------------'
#
print cal_2 ( '(- (+ 23 1) (* 3 4))')   #12.0
print cal_2 ( '(- (+ 1 2) (* 3 4))')   #-9
print cal_2 ( '(- 1 1)')         #0
print cal_2 ( '(- 1 (* 12 12))' )     #-143.0
print cal_2 ( '(- (* 23 2) 12))' )    #34.0
print cal_2 ( '(- (* 23 2 2) 12 ))' )   #80.0


已有 0 人发表留言,猛击->>这里<<-参与讨论


ITeye推荐作者:python