β

php转xls

Bluetom's 98 阅读

毕业设计做到php导出xls
选课课表阶段时候,网上资料各种坑
自己改下
贴上代码

<?php
// Datebase Config
$server="localhost";
$database="xuanke";
$databaseuser="root";
$databasepassword="";
$table="tb_course";
$e = new Excel();  //实例化
$savename = date("YmjHis").".xls"; //导出excel文件名
$e->generar($server,$database,$databaseuser,$databasepassword,$table,$savename);
class Conector {
    function abrirbase($server,$database,$dbuser,$pass) {
      $link=mysql_connect($server,$dbuser,$pass);
      if (!$link)
        die("<br/>faild");
        mysql_set_charset("utf8",$link);
        mysql_select_db($database,$link)
      or die ("<br/>$database:".mysql_error());
      return $link;
    }
}
class Excel {
  private $conector;
  function generar($server,$database,$dbuser,$pass,$table,$nombreArchivo) {
    $c=new Conector();
    $c->abrirbase($server,$database,$dbuser,$pass);
    $querytxt="SELECT * FROM ".$table.";";
    $result=mysql_query($querytxt);
    if (mysql_error()) {
      die("<br/>".mysql_error());
    }
    if (mysql_num_rows($result)==0) {
      die("<br/>没有此表");
    }
  // Functions for export to excel.
    function xlsBOF() {
    echo pack("ssssss", 0x809, 0x8, 0x0, 0x10, 0x0, 0x0);
    return;
    }
    function xlsEOF() {
      echo pack("ss", 0x0A, 0x00);
      return;
    }
  function xlsWriteNumber($Row, $Col, $Value) {
    echo pack("sssss", 0x203, 14, $Row, $Col, 0x0);
    echo pack("d", $Value);
  return;
}
  function xlsWriteLabel($Row, $Col, $Value ) {
    $Value = iconv("UTF-8", "gb2312", $Value); //强制转换GBK
    $L = strlen($Value);
    echo pack("ssssss", 0x204, 8 + $L, $Row, $Col, 0x0, $L);
    echo $Value;
    return;
  }
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");;
header("Content-Disposition: attachment;filename=".$nombreArchivo);
header("Content-Transfer-Encoding: binary ");
xlsBOF();
$i = 0;
while ($i < mysql_num_fields($result)) {
  $meta = mysql_fetch_field($result, $i);
  if (!$meta) {
    echo "nopes\n";
  }
  xlsWriteLabel(0,$i,$meta->name);
  $fieldnames[$i]=$meta->name;
  $fieldtype[$i]=$meta->numeric;
  $i++;
}
$xlsRow = 1;
$j=0;
while($row=mysql_fetch_array($result)){
  for ($j=0;$j<$i;$j++) {
    if ($fieldtype[$j]==0) {
      xlsWriteLabel($xlsRow,$j,$row[$fieldnames[$j]]);
    }
    else {
      xlsWriteNumber($xlsRow,$j,$row[$fieldnames[$j]]);
    }
  }
$xlsRow++;
}
xlsEOF();
}
}
?>
?>
作者:Bluetom's
lee's blog
原文地址:php转xls, 感谢原作者分享。