β

Golang内置函数和过程调用汇编代码分析

天地孤影任我行 413 阅读

Golang汇编快速指南这篇博客中,简单介绍了Golang中汇编的简单语法以及特殊之处。下面介绍Golang中的内置函数和相关操作代码的汇编实现,可以作为上篇博客的补充和实践。

汇编中过程调用的参数是通过栈来传递的,在栈上的布局如下:

参数3
参数2
参数1 <-FP
保存PC <-SP
...
...

内置函数: new, make, append

package main
import (
  "fmt"
)
type new_int int
var (
  gobal_1 = "this is global var"
)
func main() {
  auto_1 := "this is auto_1"
  s0 := new(new_int)
  s1 := make([]int, 10)
  s2 := make([]int, 10)
  append(s2, 9999)
  fmt.Println(s1, s2)
  fmt.Println(s0)
}

下面是汇编代码:

"".main t=1 size=1936 value=0 args=0x0 locals=0x128
  // 定义函数main,栈帧大小为296字节,0字节的参数(无参数)
x0000 00000 (builtin.go:13)  TEXT  "".main+0(SB),$296-0
  // 将线程本地存储(thread local storage)传送到CX
x0000 00000 (builtin.go:13)  MOVQ  (TLS),CX
  // 下面是检查栈帧的大小是否超过目前分配的小
x0009 00009 (builtin.go:13)  LEAQ  -168(SP),AX
x0011 00017 (builtin.go:13)  CMPQ  AX,16(CX)
x0015 00021 (builtin.go:13)  JHI ,30
  // 如果超过调用runtime.morestack_noctxt
x0017 00023 (builtin.go:13)  CALL  ,runtime.morestack_noctxt(SB)
x001c 00028 (builtin.go:13)  JMP ,0
  // 扩大栈帧
x001e 00030 (builtin.go:13)  SUBQ  $296,SP
x0025 00037 (builtin.go:13)  FUNCDATA  $0,gclocals·e14c7473fe07b0ccdc0fdfa1a770087b+0(SB)
x0025 00037 (builtin.go:13)  FUNCDATA  $1,gclocals·7a70fcb413ec620f2a7a8c3ba5f394c1+0(SB)
  // 局部变量auto_1
x0025 00037 (builtin.go:14)  LEAQ  go.string."this is auto_1"+0(SB),BX
  // string在golang中是由数据本身和其长度组成的
  // 将数据的地址移动到BP
x002c 00044 (builtin.go:14)  MOVQ  (BX),BP
  // 移动BP到栈指针152字节的位置
x002f 00047 (builtin.go:14)  MOVQ  BP,"".auto_1+152(SP)
  // 将字符串长度移动到BP
x0037 00055 (builtin.go:14)  MOVQ  8(BX),BP
  // 移动BP到栈指针160字节的位置
x003b 00059 (builtin.go:14)  MOVQ  BP,"".auto_1+160(SP)
  // new_int类型的初始化
  // 将类型本身移动到BX
x0043 00067 (builtin.go:17)  MOVQ  $type."".new_int+0(SB),BX
  // 将BX移动到栈顶
x004a 00074 (builtin.go:17)  MOVQ  BX,(SP)
x004e 00078 (builtin.go:17)  PCDATA $0,$1
  // 调用runtime.newobject
x004e 00078 (builtin.go:17)  CALL  ,runtime.newobject(SB)
  // 将返回的结果移动到BX
x0053 00083 (builtin.go:17)  MOVQ  8(SP),BX
  // 移动BP到栈指针80字节的位置
x0058 00088 (builtin.go:17)  MOVQ  BX,"".s1+80(SP)
x005d 00093 (builtin.go:17)  NOP ,
  // 创建slice s1
  // 将类型移动到BX
x005d 00093 (builtin.go:18)  MOVQ  $type.[]int+0(SB),BX
  // 将BX(类型)移动到栈顶
x0064 00100 (builtin.go:18)  MOVQ  BX,(SP)
  // 将长度参数len移动到相对于栈顶8字节的位置
x0068 00104 (builtin.go:18)  MOVQ  $10,8(SP)
  // 将容量参数cap移动到相对于栈顶16字节的位置
x0071 00113 (builtin.go:18)  MOVQ  $10,16(SP)
x007a 00122 (builtin.go:18)  PCDATA $0,$2
  // 调用runtime.makeslice
x007a 00122 (builtin.go:18)  CALL  ,runtime.makeslice(SB)
  // 创建出的s1的参数分别保存在相对栈顶24, 32, 40字节的位置
x007f 00127 (builtin.go:18)  MOVQ  24(SP),DX
x0084 00132 (builtin.go:18)  MOVQ  32(SP),CX
x0089 00137 (builtin.go:18)  MOVQ  40(SP),BX
  // CX中保存的是slice的len参数
x008e 00142 (builtin.go:20)  MOVQ  CX,"".s2_len+64(SP)
x0093 00147 (builtin.go:20)  NOP ,
  // 将slice的array, len, cap传送给s2
x0093 00147 (builtin.go:21)  MOVQ  DX,"".s2+168(SP)
x009b 00155 (builtin.go:21)  MOVQ  CX,"".s2+176(SP)
x00a3 00163 (builtin.go:21)  MOVQ  BX,"".s2+184(SP)
x00ab 00171 (builtin.go:21)  MOVQ  BX,AX
  // 从BX中减去CX的值,结果保存在BX
x00ae 00174 (builtin.go:21)  SUBQ  CX,BX
x00b1 00177 (builtin.go:21)  CMPQ  BX,$1
x00b5 00181 (builtin.go:21)  JGE ,262
  // 将类型传送到栈顶
x00b7 00183 (builtin.go:21)  MOVQ  $type.[]int+0(SB),BX
x00be 00190 (builtin.go:21)  MOVQ  BX,(SP)
  // 将旧的slice传送到栈的第二个参数
x00c2 00194 (builtin.go:21)  MOVQ  DX,"".autotmp_0001+240(SP)
x00ca 00202 (builtin.go:21)  MOVQ  DX,8(SP)
  // 将长度传送到栈上第三个参数(s2的长度)
x00cf 00207 (builtin.go:21)  MOVQ  CX,"".autotmp_0001+248(SP)
x00d7 00215 (builtin.go:21)  MOVQ  CX,16(SP)
  // 将33行的BX的值重新保存到24(SP),即s2的array
x00dc 00220 (builtin.go:21)  MOVQ  AX,"".autotmp_0001+256(SP)
x00e4 00228 (builtin.go:21)  MOVQ  AX,24(SP)
  // 将s2的长度置为1
x00e9 00233 (builtin.go:21)  MOVQ  $1,32(SP)
  // 调用growslice
x00f2 00242 (builtin.go:21)  PCDATA $0,$2
x00f2 00242 (builtin.go:21)  CALL  ,runtime.growslice(SB)
  // 3个返回值(sliceStruct)
x00f7 00247 (builtin.go:21)  MOVQ  40(SP),DX
x00fc 00252 (builtin.go:21)  MOVQ  48(SP),CX
x0101 00257 (builtin.go:21)  MOVQ  56(SP),AX
  // 增加返回的结构中len参数长度,增加1
x0106 00262 (builtin.go:21)  MOVQ  CX,SI
x0109 00265 (builtin.go:21)  INCQ  ,SI
  // 变址寻址,DX+CX*8
x010c 00268 (builtin.go:21)  LEAQ  (DX)(CX*8),BX
  // 将立即数9999传递到(BX)的内存位置
x0110 00272 (builtin.go:21)  MOVQ  $9999,(BX)
x0117 00279 (builtin.go:21)  NOP ,
x0117 00279 (builtin.go:21)  MOVQ  DX,"".autotmp_0001+240(SP)
x011f 00287 (builtin.go:21)  MOVQ  SI,"".autotmp_0001+248(SP)
x0127 00295 (builtin.go:21)  MOVQ  AX,"".autotmp_0001+256(SP)
  // 将新的slice的参数传递给s2
x012f 00303 (builtin.go:21)  MOVQ  DX,"".s2+168(SP)
x0137 00311 (builtin.go:21)  MOVQ  SI,"".s2+176(SP)
x013f 00319 (builtin.go:21)  MOVQ  AX,"".s2+184(SP)
x0147 00327 (builtin.go:21)  NOP ,

内置函数: copy

package main
import (
  "fmt"
)
func main() {
  s1 := make([]int, 10)
  s2 := make([]int, 10)
  copy(s1, s2)
  fmt.Println(s1, s2)
}

下面是汇编代码:

"".main t=1 size=624 value=0 args=0x0 locals=0x108
x0000 00000 (builtin.go:7) TEXT  "".main+0(SB),$264-0
x0000 00000 (builtin.go:7) MOVQ  (TLS),CX
x0009 00009 (builtin.go:7) LEAQ  -136(SP),AX
x0011 00017 (builtin.go:7) CMPQ  AX,16(CX)
x0015 00021 (builtin.go:7) JHI ,30
x0017 00023 (builtin.go:7) CALL  ,runtime.morestack_noctxt(SB)
x001c 00028 (builtin.go:7) JMP ,0
x001e 00030 (builtin.go:7) SUBQ  $264,SP
x0025 00037 (builtin.go:7) FUNCDATA  $0,gclocals·7c13896baab3273e10662a9a37b348ce+0(SB)
x0025 00037 (builtin.go:7) FUNCDATA  $1,gclocals·978d33e7717760c8870a69548dc9a2fb+0(SB)
  // 创建切片s1
x0025 00037 (builtin.go:8) MOVQ  $type.[]int+0(SB),BX
x002c 00044 (builtin.go:8) MOVQ  BX,(SP)
x0030 00048 (builtin.go:8) MOVQ  $10,8(SP)
x0039 00057 (builtin.go:8) MOVQ  $10,16(SP)
x0042 00066 (builtin.go:8) PCDATA $0,$0
x0042 00066 (builtin.go:8) CALL  ,runtime.makeslice(SB)
x0047 00071 (builtin.go:8) MOVQ  24(SP),DX
x004c 00076 (builtin.go:8) MOVQ  32(SP),CX
x0051 00081 (builtin.go:8) MOVQ  40(SP),AX
x0056 00086 (builtin.go:8) MOVQ  DX,"".s1+88(SP)
x005b 00091 (builtin.go:8) MOVQ  CX,"".s1+96(SP)
x0060 00096 (builtin.go:8) MOVQ  AX,"".s1+104(SP)
  // 创建切片s2
x0065 00101 (builtin.go:9) MOVQ  $type.[]int+0(SB),BX
x006c 00108 (builtin.go:9) MOVQ  BX,(SP)
x0070 00112 (builtin.go:9) MOVQ  $10,8(SP)
x0079 00121 (builtin.go:9) MOVQ  $10,16(SP)
x0082 00130 (builtin.go:9) PCDATA $0,$1
x0082 00130 (builtin.go:9) CALL  ,runtime.makeslice(SB)
x0087 00135 (builtin.go:9) MOVQ  24(SP),DX
x008c 00140 (builtin.go:9) MOVQ  32(SP),CX
x0091 00145 (builtin.go:9) MOVQ  40(SP),AX
  // 将s1的数据保存到SI, BP, BX
x0096 00150 (builtin.go:11)  MOVQ  "".s1+88(SP),SI
x009b 00155 (builtin.go:11)  MOVQ  "".s1+96(SP),BP
x00a0 00160 (builtin.go:11)  MOVQ  "".s1+104(SP),BX
  // 将BX保存到224(SP)
x00a5 00165 (builtin.go:11)  MOVQ  BX,"".autotmp_0005+224(SP)
  // 将s2的数据保存到栈上
x00ad 00173 (builtin.go:11)  MOVQ  DX,"".s2+64(SP)
x00b2 00178 (builtin.go:11)  MOVQ  CX,"".s2+72(SP)
x00b7 00183 (builtin.go:11)  MOVQ  AX,"".s2+80(SP)
  // 将AX保存到152(SP)
x00bc 00188 (builtin.go:11)  MOVQ  AX,"".autotmp_0006+152(SP)
  // 将BP保存到216(SP)
x00c4 00196 (builtin.go:11)  MOVQ  BP,"".autotmp_0000+216(SP)
  // 从204到220是比较s1和s2的长度
  // 哪个比较大就用它作为参数
  // 复制BP到AX, BP保存的是s1的len
x00cc 00204 (builtin.go:11)  MOVQ  BP,AX
  // 将CX保存到144(SP)
x00cf 00207 (builtin.go:11)  MOVQ  CX,"".autotmp_0006+144(SP)
  // 比较s2的长度(CX)和s1的长度(BP)
  // 如果小于0则跳转到223
  // 否则执行220
x00d7 00215 (builtin.go:11)  CMPQ  CX,BP
x00da 00218 (builtin.go:11)  JGE ,223
x00dc 00220 (builtin.go:11)  MOVQ  CX,AX
  // 将s1的array作为第一个参数
x00df 00223 (builtin.go:11)  MOVQ  SI,"".autotmp_0000+208(SP)
x00e7 00231 (builtin.go:11)  MOVQ  SI,(SP)
  // 将s2的array作为第二个参数
x00eb 00235 (builtin.go:11)  MOVQ  DX,"".autotmp_0006+136(SP)
x00f3 00243 (builtin.go:11)  MOVQ  DX,8(SP)
  // AX中保存的是s2的长度
x00f8 00248 (builtin.go:11)  MOVQ  AX,BX
  // shl 左移位操作, 左移3位
x00fb 00251 (builtin.go:11)  SHLQ  $3,BX
  // 将BX作为第三个参数
x00ff 00255 (builtin.go:11)  MOVQ  BX,16(SP)
x0104 00260 (builtin.go:11)  PCDATA $0,$2
x0104 00260 (builtin.go:11)  CALL  ,runtime.memmove(SB)

函数调用

package main
import (
  "fmt"
)
func f1(a int) int {
  fmt.Println(a)
  return a + 123
}
func main() {
  b := f1(123)
  fmt.Println(b)
}

下面是汇编代码:

"".f1 t=1 size=240 value=0 args=0x10 locals=0x70
x0000 00000 (builtin.3.go:7)  TEXT  "".f1+0(SB),$112-16
x0000 00000 (builtin.3.go:7)  MOVQ  (TLS),CX
x0009 00009 (builtin.3.go:7)  CMPQ  SP,16(CX)
x000d 00013 (builtin.3.go:7)  JHI ,22
x000f 00015 (builtin.3.go:7)  CALL  ,runtime.morestack_noctxt(SB)
x0014 00020 (builtin.3.go:7)  JMP ,0
x0016 00022 (builtin.3.go:7)  SUBQ  $112,SP
x001a 00026 (builtin.3.go:7)  FUNCDATA  $0,gclocals·480b8f52e76ecc554a5236babfd9a6e5+0(SB)
x001a 00026 (builtin.3.go:7)  FUNCDATA  $1,gclocals·403a8d79fd24b295e8557f6970497aa3+0(SB)
  // 因为栈帧的大小是112字节
  // 所以在120(FP)处保存的是第一个参数
x001a 00026 (builtin.3.go:8)  MOVQ  "".a+120(FP),BX
  // 下面的代码将a转换为接口类型
  // 因为fmt.Println需要的是空接口类型的参数
x001f 00031 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,"".autotmp_0001+48(SP)
x0024 00036 (builtin.3.go:8)  LEAQ  "".autotmp_0000+72(SP),BX
x0029 00041 (builtin.3.go:8)  MOVQ  $0,(BX)
x0030 00048 (builtin.3.go:8)  MOVQ  $0,8(BX)
x0038 00056 (builtin.3.go:8)  LEAQ  "".autotmp_0000+72(SP),BX
x003d 00061 (builtin.3.go:8)  CMPQ  BX,$0
x0041 00065 (builtin.3.go:8)  JEQ $1,226
x0047 00071 (builtin.3.go:8)  MOVQ  $1,DX
x004e 00078 (builtin.3.go:8)  MOVQ  $1,CX
x0055 00085 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,"".autotmp_0002+88(SP)
x005a 00090 (builtin.3.go:8)  MOVQ  DX,"".autotmp_0002+96(SP)
x005f 00095 (builtin.3.go:8)  MOVQ  CX,"".autotmp_0002+104(SP)
x0064 00100 (builtin.3.go:8)  MOVQ  $type.int+0(SB),BX
x006b 00107 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,(SP)
x006f 00111 (builtin.3.go:8)  LEAQ  "".autotmp_0001+48(SP),BX
x0074 00116 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,8(SP)
x0079 00121 (builtin.3.go:8)  PCDATA $0,$1
x0079 00121 (builtin.3.go:8)  CALL  ,runtime.convT2E(SB)
x007e 00126 (builtin.3.go:8)  MOVQ  16(SP),CX
x0083 00131 (builtin.3.go:8)  MOVQ  24(SP),AX
x0088 00136 (builtin.3.go:8)  MOVQ  "".autotmp_0002+88(SP),BX
x008d 00141 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,(SP)
x0091 00145 (builtin.3.go:8)  MOVQ  CX,"".autotmp_0004+56(SP)
x0096 00150 (builtin.3.go:8)  MOVQ  CX,8(SP)
x009b 00155 (builtin.3.go:8)  MOVQ  AX,"".autotmp_0004+64(SP)
x00a0 00160 (builtin.3.go:8)  MOVQ  AX,16(SP)
x00a5 00165 (builtin.3.go:8)  PCDATA $0,$1
x00a5 00165 (builtin.3.go:8)  CALL  ,runtime.writebarrieriface(SB)
  // 传递参数给fmt.Println,并调用
x00aa 00170 (builtin.3.go:8)  MOVQ  "".autotmp_0002+88(SP),BX
x00af 00175 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,(SP)
x00b3 00179 (builtin.3.go:8)  MOVQ  "".autotmp_0002+96(SP),BX
x00b8 00184 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,8(SP)
x00bd 00189 (builtin.3.go:8)  MOVQ  "".autotmp_0002+104(SP),BX
x00c2 00194 (builtin.3.go:8)  MOVQ  BX,16(SP)
x00c7 00199 (builtin.3.go:8)  PCDATA $0,$2
x00c7 00199 (builtin.3.go:8)  CALL  ,fmt.Println(SB)
  // 将a加上123,并返回
x00cc 00204 (builtin.3.go:9)  MOVQ  "".a+120(FP),BX
x00d1 00209 (builtin.3.go:9)  ADDQ  $123,BX
x00d5 00213 (builtin.3.go:9)  MOVQ  BX,"".~r1+128(FP)
x00dd 00221 (builtin.3.go:9)  ADDQ  $112,SP
x00e1 00225 (builtin.3.go:9)  RET ,
x00e2 00226 (builtin.3.go:8)  MOVL  AX,(BX)
x00e4 00228 (builtin.3.go:8)  JMP ,71
  "".main t=1 size=240 value=0 args=0x0 locals=0x70
x0000 00000 (builtin.3.go:12) TEXT  "".main+0(SB),$112-0
x0000 00000 (builtin.3.go:12) MOVQ  (TLS),CX
x0009 00009 (builtin.3.go:12) CMPQ  SP,16(CX)
x000d 00013 (builtin.3.go:12) JHI ,22
x000f 00015 (builtin.3.go:12) CALL  ,runtime.morestack_noctxt(SB)
x0014 00020 (builtin.3.go:12) JMP ,0
  // 将SP减去112(栈的大小),栈向下增长
x0016 00022 (builtin.3.go:12) SUBQ  $112,SP
x001a 00026 (builtin.3.go:12) FUNCDATA  $0,gclocals·73423680ca5f2d7df4fe760a82d507fb+0(SB)
x001a 00026 (builtin.3.go:12) FUNCDATA  $1,gclocals·403a8d79fd24b295e8557f6970497aa3+0(SB)
  // 将123放在栈顶
x001a 00026 (builtin.3.go:13) MOVQ  $123,(SP)
x0022 00034 (builtin.3.go:13) PCDATA $0,$0
  // 调用f1
x0022 00034 (builtin.3.go:13) CALL  ,"".f1(SB)
  // 将结果8(SP)存入BX
x0027 00039 (builtin.3.go:13) MOVQ  8(SP),BX
x002c 00044 (builtin.3.go:13) NOP ,
  // 将BX存放到48(SP), 是一个临时变量,BX中保存的是f1的调用结果
x002c 00044 (builtin.3.go:14) MOVQ  BX,"".autotmp_0010+48(SP)
作者:天地孤影任我行
编程/生活/思考
原文地址:Golang内置函数和过程调用汇编代码分析, 感谢原作者分享。