β

为jekyll站点生成sitemap.xml

妙音 792 阅读
尝试过很多方法为站点生成sitemap.xml文件,发现下面方法最简单.
https://github.com/jekyll/jekyll-sitemap
gem  install jekyll-sitemap
在_config.yml中添加内容
gems:
  - jekyll-sitemap
如果不想加入sitemap,可以在post文章头部添加下面内容
sitemap: false
 
 
作者:妙音
原文地址:为jekyll站点生成sitemap.xml, 感谢原作者分享。

发表评论