β

python第多少周查询及查询每周的开始日期

博客 - DannySite 530 阅读
python提供了一个很方便的函数isocalendar.使用该函数可以很方便地查询到当前日期是第多少周。本文举例说明如何获取某个日期是第多少周,以及每周的开始日期获取当前日期是第多少周import datetime timenow = datetime.datetime.now() weekmsg = timenow.isocalendar() #当前日期执行的结果为(2014, 35, 4) 分别代表2014年第35周星期4 ##以下查询某个日期是第多少周## def getweekmsg('strdate'):     datetime = datetime.datetime.strptime(strdate,'%Y%m%d')     weekmsg = datetime.isocalendar()     print weekmsg        ####strdate为字符串格式,如20140828  输出为(2014, 35, 4)2.获取第多少周的开始日期#weekflag格式为201435(即2014年第35周) def getfirstday(weekflag):          yearnum = weekflag[0:4]   #取到年份     weeknum = weekflag[4:6]   #取到周     stryearstart = yearnum +'0101'   #当年第一天     yearstart = datetime.datetime.strptime(stryearstart,'%Y%m%d') #格式化为日期格式     yearstartcalendarmsg = yearstart.isocalendar()  #当年第一天的周信息     yearstartweek = yearstartcalendarmsg[1]       yearstartweekday = yearstartcalendarmsg[2]     yearstartyear = yearstartcalendarmsg[0]     if yearstartyear < int (yearnum):         daydelat = (8-int(yearstartweekday))+(int(weeknum)-1)*7     else :         daydelat = (8-int(yearstartweekday))+(int(weeknum)-2)*7          a = (yearstart+datetime.timedelta(days=daydelat)).date()     return a     #输出2014年第35周的开始时间
作者:博客 - DannySite
博客 - DannySite
原文地址:python第多少周查询及查询每周的开始日期, 感谢原作者分享。

发表评论