β

Django错误日志在命令行显示

老运维创e 284 阅读

最近项目传到服务器上测试,由于没开启log,有些错误没法判断,顾设置之,有此博文。

修改settings文件,添加如下代码:

LOGGING = {
  'version': 1,
  'disable_existing_loggers': False,
  'formatters': {
    'verbose': {
      'format': '%(levelname)s %(asctime)s %(module)s %(process)d %(thread)d %(message)s'
    },
    'simple': {
      'format': '%(levelname)s %(message)s'
    },
  },
  'handlers': {
    'null': {
      'level': 'DEBUG',
      'class': 'logging.NullHandler',
    },
    'console':{
      'level': 'DEBUG',
      'class': 'logging.StreamHandler',
      'formatter': 'verbose',
    },
    'mail_admins': {
      'level': 'ERROR',
      'class': 'django.utils.log.AdminEmailHandler',
      # 'filters': ['special']
    }
  },
  'loggers': {
    'django': {
      'handlers': ['console'],
      'propagate': True,
      'level': 'ERROR',
    },
    'django.request': {
      'handlers': ['mail_admins'],
      'level': 'ERROR',
      'propagate': True,
    },
  }
}
作者:老运维创e
分享技术
原文地址:Django错误日志在命令行显示, 感谢原作者分享。