β

《浅入浅出Swift》Array,Dictionary 数组和字典

iceesj 487 阅读

Array

//    var myArrayOld : String[] = ["var1","var2","var3"]
    //Xcode6 beta3
    var myArrayOld :[String] = ["var1","var2","var3"]
    //简写为
    var myArray = ["var1","var2","var3"];
    //混杂类型
    var myArrayMix = ["string1",1,2]
    //空array
//    var myInts = Int[] ()
    //Xcode6 beta3
    var myInts = [Int] ()
    // repeatedValue重复值
//    var myDouble = Double[](count:3,repeatedValue:0.0)
    //20140707 Xcode6 beta3
    var myDouble = [Double](count:3,repeatedValue:0.0)

    //数量
    println("数组数量 \(myArray.count)")

    //返回用于判断array是不是空
    println("数组是否为空 \(myArray.isEmpty)")//false

    //在最后追加元素
    myArray.append("hello")
    println("数组最后添加元素 \(myArray)")

    //+= 也可以添加元素
    myArray += "world"
    println("数组最后添加元素 \(myArray)")

    //指定位置插入
    myArray.insert("need",atIndex:0)
    println("数组插入数据 \(myArray)")

    //删除指定下标位置元素
    myArray.removeAtIndex(0)
    println("数组删除指定下标元素 \(myArray)")

    //删除最后一个元素
    myArray.removeLast()
    println("数组删除最后一个元素 \(myArray)")

    //删除所有元素
//    myArray.removeAll(keepCapacity:false)
    //另一种方法
//    myArray = []
//    println("数组删除所有元素 \(myArray)")

    //范围下标
    myArray[2...3] = ["china"]
    println("数组范围后 [x...x]<[] \(myArray)")

    //如果 [x...x]> [] 那么数组不会出错,连续插入
    //越界依然会崩溃 [2...3]
    myArray[1...2] = ["china","shanghai","us"]
    println("数组范围后 [x...x]>[] \(myArray)")

    //下标语法subscript syntax
    var myFirst = myArray[0]
    println("数组第一个元素是 \(myFirst)")

    //遍历
    for item in myArray{
      println(item)
    }

    //enumerate
    for (index, value)in enumerate(myArray){
      println("item \(index+1):\(value)")
    }

Dictionary

//所有Swift的基本数据类型,String, Int, Double, Bool 全都可以做为key
//    var myDict : Dictionary<String,String> = ["china":"panda","australia":"kangaroo"]
    var myDict = ["china":"panda","australia":"kangaroo"]

    //创建空Dict
    var myKong = Dictionary <String,String>()
    //清空Dict
    myKong = [:]

    //Dict中key-value的数量
    println("字典数量 \(myDict.count)")

    //改某个key的值
    myDict["australia"] = "duckbill"

    //遍历
    for (country, animal)in myDict{
      println("counter:\(country),animal:\(animal)")
    }

    //单独遍历key
    for country in myDict.keys{
      println("myDict的key \(country)")
    }

    //单独遍历value
    for animal in myDict.values{
      println("myDict的values \(animal)")
    }

    //key拿出创建array
    var myKeyArr = Array(myDict.keys)
    //value拿出创建array
    var myValueArr = Array(myDict.values)

Reference

作者:iceesj
原文地址:《浅入浅出Swift》Array,Dictionary 数组和字典, 感谢原作者分享。