β

python-platform模块

ISADBA|FH.CN 441 阅读

import platform

platform.platform() #获取操作系统名称及版本号,’Windows-7-6.1.7601-SP1′
platform.version() #获取操作系统版本号,’6.1.7601′
platform.architecture() #获取操作系统的位数,(’32bit’, ‘WindowsPE’)
platform.machine() #计算机类型,’x86′
platform.node() #计算机的网络名称,’hongjie-PC’
platform.processor() #计算机处理器信息,’x86 Family 16 Model 6 Stepping 3, AuthenticAMD’
platform.uname() #包含上面所有的信息汇总,uname_result(system=’Windows’, node=’hongjie-PC’,
release=’7′, version=’6.1.7601′, machine=’x86′, processor=’x86 Family Model 6 Stepping 3, AuthenticAMD’)

还可以获得计算机中python的一些信息:
import platform
platform.python_build()
platform.python_compiler()
platform.python_branch()
platform.python_implementation()
platform.python_revision()
platform.python_version()
platform.python_version_tuple()

作者:ISADBA|FH.CN
/* is a dba|--efforts of genius-- */
原文地址:python-platform模块, 感谢原作者分享。

发表评论